Hjem
Aktuelt
Nyhet

Dramatisk budsjett-nei til nytt Griegakademi

– For UiB er det dramatisk at regjeringen nå varsler at de i realiteten terminerer nybygg for Griegakademiet. Dagens bygg har uakseptable studie- og arbeidsforhold, sier rektor Margareth Hagen.

Fakultet for kunst, musikk og design (KMD)
Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) i Møllendal ligger ved siden av tomten hvor UiB ønsker å bygge nytt Griegakademi.
Foto/ill.:
Hufton and Crow

Hovedinnhold

Hagen sier Kunnskapsdepartementet og Statsbygg også har vært samstemte om at Griegakademiets lokaler er uakseptable. Rektor understreket også Griegakademiets sterke nasjonale og internasjonale posisjon, nært knyttet til noen av de største navnene i norsk musikkliv, men også den store betydningen kulturskolene har som grunnfjellet i norsk musikkliv. 

– Derfor rammer det ikke bare UiB om dette prosjektet stoppes nå, men det er også et stort tilbakeslag for norsk musikkliv, sa hun da hun orienterte universitetsstyret.

Fikk oppstartsmidler i 2021

De sterke protestene fra Universitetet i Bergen kommer etter at man over mange år har kjempet for et nybygg. I 2021 sendte Kunnskapsdepartementet (KD) ut oppdragsbrev til Statsbygg om prosjektering av nybygg for Griegakademiet. Oppstart forprosjekt-rapporten som kom anbefaler samlokalisering med kunst- og designfagene i Møllendal. I Statsbyggs analyse ble det også vist til at renovering av Nygård skole ikke vil kunne løse utfordringene på tilfredsstillende måte.

I sin redegjørelse til Universitetsstyret sa Margareth Hagen at UiB siden 2021 har arbeidet med prosjektering av et nøkternt bygg på oppdrag fra KD og i samarbeid med Statsbygg. Så sent som våren 2022 gjennomførte UiB og Statsbygg kutt på om lag 10% av arealene for å holde prosjektet innenfor opprinnelig kostnadsramme på om lag 800 millioner kroner eksklusiv brukerbevilgning.

Forprosjektet er planlagt ferdigstilt våren 2023, og prosjektet har jobbet ut fra en plan om forslag til startbevilgning i statsbudsjettet for 2024.

UiB har Griegakademiet som hovedprioritet

 UiB prioriterte midler til videre prosjektering av Griegakademiet øverst i sitt budsjettforslag for 2023, men i forslag til statsbudsjett for 2023 var prosjektet kun listet som under prosjektering, men ikke tildelt midler. Etter fremleggelsen av statsbudsjettet har saken tatt en dramatisk vending i ytterligere negativ retning.

Statsråden tok for kort siden kontakt og orienterte rektor om at prosjektet for Griegakademiet ville bli stoppet og at det ikke var sannsynlig at det ville komme midler til nybygg de neste årene. Dette ble fulgt opp med brev fra KD som ble mottatt 21.10.

I brevet skriver KD : « Lokalene som Griegakademiet disponerer i dag for det musikkfaglige miljøet er nedslitte og lite funksjonelle med hensyn til fysisk miljø, samhandlingsmuligheter og gjennomføring av øving. Det er også et udekket arealbehov for dagens antall studenter ved instituttet. KD er kjent med at arbeidet for å finne en god løsning for fakultetets behov har pågått over lang tid.».

– KDs forslag er helt urealistisk

Hagen stiller seg sterkt kritisk til at KD likevel konkluderer med at prosjektet må stoppes innenfor dagens rammer. Hun mener KDs forslag om at  UiB selv kan overta og finansiere bygget er en helt urealistisk løsning for et spesialbygg for musikk.

–  Kostnadene ved en slik løsning vil beløpe seg til minst 100 millioner kroner årlig i husleie, i tillegg til brukerutstyr. UiB mobiliserer nå bredt for å sikre videre prosjektering av Griegakademiet. Allerede i dag arrangeres det en demonstrasjon i regi av studentene, men UiB vil de neste ukene på mange plan arbeide systematisk for å sikre videre fremdrift for Griegakademiet, sier hun.