Hjem
Bilde av jordkloden, tatt fra verdensrommet

Strategi 2023–2030

Les Universitetet i Bergens strategi for 2023–2030 her.

Hovedinnhold

DEL 1: KUNNSKAP SOM FORMER SAMFUNNET

Universitetet i Bergen er et internasjonalt forskningsuniversitet med lange vitenskapelige tradisjoner og med nasjonalt ansvar, for å forvalte og utvikle en stor bredde av fagdisipliner. Vi er en klassisk kunnskaps- og kulturbærende institusjon basert på europeiske universitetsidealer og med akademisk frihet som bærende prinsipp.

Trykk her for å laste ned strategien (pdf)

Kvinnelig forsker foran skjerm
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Sentre for fremragende forsking (SFF) er det ypperste av Norges virkemiddel for å fremme kvalitet i forskningen. Deter særlig viktig fordi det gir stabil og langsiktig finansiering av grunnforskningsprosjekter som muliggjør oppbygging avsterke fagmiljøer og nettverk. Her fra Senter for digitale fortellinger ved Det humanistiske fakultet som utforsker hvordan algoritmer endrer måten vi forteller historiene som former kulturen vår på.

Langsiktig og grunnleggende forskning av høy internasjonal kvalitet og forskningsbasert utdanning er fundamentet for all vår virksomhet. Vår store faglige bredde gir unike muligheter til mobilisering, fordypning og samarbeid på tvers av faggrenser i møte med fremtidens kjente og ukjente utfordringer.

UiBs fremste kraft er menneskene som gjennom sitt arbeid og studier bidrar til kunnskap som former samfunnet. Vi utvikler kunnskapen gjennom et demokratisk universitetssamfunn og en vitenskapelig kultur som fremmer faglig integritet, åpen dialog og kritisk tenkning. Vi er et mangfoldig universitet som deler et felles verdigrunnlag basert på tillit, medbestemmelse og inkludering. Vi står sammen internasjonalt med kolleger og studenter for akademisk frihet. 

Verden står overfor store samfunns- og naturutfordringer. Uavhengig og forskningsbasert kunnskap er avgjørende for å løse de globale utfordringene, og for å sikre et opplyst samfunn med deltagende og likestilte borgere. En demokratisk samfunnsutvikling, parallelt med en digital og grønn omstilling er avhengig av forskning, utdanning og kunnskapsoverføring fra UiB. Gjennom våre sterke fagmiljøer, vårt rike utdanningstilbud, vår kultur og vår organisasjon, bidrar vi til bærekraft og styrking av demokrati og rettstat.

UiB, med sin stolte historie, preger samtiden og former framtiden. Vi ble opprettet i 1946 som en sentral del av byggingen av kunnskapsnasjonen Norge. Vårt fundament er formet av vitenskapelige tradisjoner fra etableringen av Bergens Museum i 1825 og Bergen som internasjonal møte plass helt fra middelalderen.

UiB er et nasjonalt og internasjonalt universitet. Med beliggenheten i hjertet av Bergen er vi en integrert del av byen, kulturen og næringslivet. UiB arbeider målrettet for å synlig gjøre og utvikle kunnskapsbyen Bergen og regionen som et internasjonalt tyngdepunkt for vitenskap, kunst og kultur

Havet
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Universitetet har siden starten i 1946 vært ledende i Norge, og etter hvert i verden, innen hav- og klimaforskning, og gjorde seg tidlig gjeldene innen medisin og humanistiske fag. Senere kom samfunnsvitenskapen til, og har nå en solid akademisk posisjon. 

VISJON

FORSKNING PÅ HØYT INTERNASJONALT NIVÅ

UiBs forskning favner vidt, og bidrar til grunnleggende forståelse og til å løse fremtidens utfordringer. Vi er forankret i en europeisk universitetstradisjon. Vårt mandat er å ivareta stor faglig bredde i forskning, som omfatter vitenskapelige og kunstneriske metoder.

Vi verner om uavhengig og nysgjerrighetsdrevet forskning og verdsetting av kunnskapens egenverdi. Norge og verden står overfor komplekse utfordringer som krever dristig tverrog flerfaglig forskning. UiBs store bredde av fagområder bidrar til å sikre samfunnets kunnskapsberedskap.

Høy kvalitet, faglig integritet og langsiktighet preger UiBs forskningsmiljøer, og en rekke av dem er internasjonalt ledende. Forskningsetikk og vitenskapens integritet er sentrale verdier for vårt virke. Det faglige mangfoldet og de unike samlingene utgjør en viktig del av vår felles kulturarv og UiBs samfunnsoppdrag.

VISJON

AMBISJONER FRAM MOT 2030

UTDANNING AV HØY KVALITET

Kvinne spiller på harpe laget av is.
Foto/ill.:
Emile Holba

Utdanningen ved UiB er forskningsbasert og tett koblet tilkunnskapsutviklingen. Den faglige bredden i utdanningstilbudet er et fortrinn for studentene våre som kan tilegneseg kunnskap fra mange ulike fagområder. Utdanningen vår legger vekt på varig og solid kunnskap, ferdigheter i vitenskapelig eller kunstnerisk metode, og personlig utvikling.Våre studieprogrammer fremmer selvstendighet, samarbeid, kritisk tenkning og kreativitet.

Studentkulturen, med de mange frivillige studentorganisasjonene, skaper et rikt studentliv, er formende for den enkelte student, og er en viktig del av UiBs rolle som samfunnsinstitusjon og studiested.

Våre studenter kommer fra hele verden og deltar i et inkluderende og mangfoldig universitetssamfunn. Med vår unike plassering i Bergen setter vi det fysiske læringsmiljøet og studentfelleskapet i sentrum. Vi er et foregangsuniversitet når det gjelder studentdemokrati.

UiB tilbyr livslang læring, kompetanseheving og kunnskapsoverføring til samfunnet, også gjennom forskningsbaserte og fleksible etter- og videreutdanninger. 

Studenter snakker sammen på campus på UiB.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

VISJON

AMBISJONER FRAM MOT 2030

KUNNSKAPSFORMIDLING, SAMFUNNSDIALOG OG INNOVASJON

Media City Bergen i kveldssol
Foto/ill.:
Simon Skjelvik Brandseth

UiBs kunnskapsklynger er etablert for å gi gode rammeverk for forskningens og utdanningens interaksjon med samfunnet. Gjennom infrastruktur, innovasjonsaktiviteter og rekruttering av talenter, samhandler vi med eksterne partnere innenfor tematisk avgrensede områder. Her fra Media City Bergen, som blant andre huser MediaFutures. Dette er et av UiBs sentre for forskningsbasert innovasjon (SFI) som ser på utfordringer med falske nyheter. SFI er et nasjonalt virkemiddel som bygger opp om innovasjon basert på solid forskning i samarbeid med næringsaktører.

Forskningsformidling og deltagelse i samfunnsdebatt er en vesentlig del av UiBs akademiske kultur og ansvar. Formidling av forskningens rolle for samfunnsutviklingen skaper tillit og en kultur som verdsetter kritisk tenkning og et kunnskapsbasert ordskifte. Skapende og utøvende kunst og forskningsbaserte utstillinger er en viktig del av vårt samspill med omverden. Universitetsmuseet og Universitetsbibliotekets samlinger og utstillinger er sentrale forvaltningsoppgaver for UiB.

Vårt innovasjonsarbeid overfører kunnskap og nye anvendelser av forskning til samfunnet. UiB har sterke tradisjoner for å sette kunnskap i bruk gjennom nye teknologiske løsninger, tjenesteinnovasjon og sosial innovasjon. Studentene utgjør en kraft i innovasjonsarbeidet.

Med vår sentrale rolle i kunnskapsbyen Bergen, våre kunnskapsklynger og sentre for forskningsdreven innovasjon (SFI), er vi en naturlig og åpen møteplass for samarbeid mellom nærings-, kultur- og samfunnsliv, både nasjonalt og internasjonalt.

VISJON

AMBISJONER FRAM MOT 2030

UNIVERSITETSSAMFUNNET OG ORGANISASJONEN

UiB er et internasjonalt akademisk felleskap. Vi verner om akademisk frihet og et tolerant ytringsrom. Som universitet vektlegger vi et inkluderende og inspirerende arbeids- og læringsmiljø som inviterer til faglig kreativitet, dristighet og nyskaping. Vi kjennetegnes av sterke fagmiljøer, kollegial deling og felles ambisjoner om høy kvalitet.

UiB legger vekt på at ansatte har gode muligheter til faglig utvikling for å kunne møte endringer i arbeidsmetoder, teknologi og samfunn. Vi har et sterkt rekrutteringsgrunnlag og arbeider for en rekrutteringspraksis som kjennetegnes av kvalitet, langsiktighet, likestilling og mangfold. 

Flyfoto over Bergen
Foto/ill.:
Varde film

Kunnskapsinstitusjonene i Bergen utgjør med sine studenter og ansatte om lag 50 000 mennesker, eller om lag 20 prosent av byens befolkning. UiB er et byuniversitet, som strekker seg seg fra byfjorden til Ulriken; fra Sydneshaugen via Nygårdshøyden til Møllendal og Årstad. UiB ønsker å bidra til utviklingen av kunnskapsbyen Bergen som et nasjonalt kraftsentrum for forskning og høyere utdanning. Bergen er havbyen, mediebyen, finansbyen og kulturbyen, og har aktivitet innen en stor, faglig bredde. Det er sterke partnerskap i med næringslivet, kulturlivet, helsesektoren og offentlig forvaltning som i sum gjør Bergen til Norges ledende kunnskapsby med en sterk internasjonal profil.

VISJON

AMBISJONERFRAM MOT 2030

DEL 2: TILRETTELEGGING FOR Å NÅ AMBISJONENE

For å nå visjonene og ambisjonene i Del 1 presenteres i denne delen tilretteleggende aktiviteter som skal støtte opp om ambisjonene. Aktivitetene er organisert slik at de følger opp ambisjonene i strategien på tvers av fag- og tjenesteområder.

VITENSKAPELIG KVALITET

 • Utvikle rammevilkårene for vitenskapelig ansatte og sikre tilstrekkelig og sammenhengende tid til forskning
 • Tiltrekke oss internasjonalt anerkjente forskere og skaper gode utviklingsmuligheter for vitenskapelig ansatte på alle nivå av karrierestigen
 • Støtte faglig utvikling i møte med digitale teknologier
 • Tilby kompetanse innen forskningsledelse for å styrke den strategiske utviklingen av forskningsmiljøene
 • Sørge for god støtte til undervisere og fleksible rammer for varierte undervisnings- og vurderingsformer
 • Tilby kompetanseutvikling til undervisere og utdanningsledere i arbeidet med utdanningskvalitet
 • Arbeide målrettet med eksternfinansierte prosjekter for styrking av utdanningskvalitet
 • Støtte opp om tverrfaglig forsknings- og utdanningssamarbeid mellom fagområder og fakulteter
 • Utvikle kvalitetsarbeidet ved forskerutdanningen og gjøre den bedre kjent blant egne studenter
 • Sikre en gjennomgående publiseringskultur styrt av kvalitet og i tråd med forskningsmiljøenes fagtradisjoner
 • Arbeide for rammer og arenaer for publisering og deling som ivaretar forskernes og undervisernes behov og rettigheter
 • Arbeide målrettet med forskningsnær kommunikasjon
 • Utvikle støtte til teknologioverføring, patenter, immaterielle rettigheter og gründervirksomhet gjennom samarbeid med eksterne aktører
 • Sørge for at tjenesteutvikling tar utgangspunkt i ansattes og studenters brukerbehov

LÆRINGSMILJØ OG STUDIESTED

 • Tilby studentene mulighet til å velge emner fra ulike fagområder og tilrettelegge for utvikling av studieprogram på tvers av fag og fakulteter
 • Innlemme studentene mer i forskningsarbeid og utdanne en større andel kandidater på masternivå
 • Tilby moderne digitale og fysiske læringsarenaer, laboratorier som inviterer til samarbeid og kompetansetrening, og god tilgang til de vitenskapelige samlingene
 • Tilby studentene opplæring i digital forståelse, kunnskap og kompetanse uavhengig av deres studieprogram og nivå
 • Utvikle studentdemokratiet og studentfrivilligheten gjennom aktiv studentmedvirkning
 • Arbeide for inkluderende læringsmiljø for studenter med ulike behov, bakgrunn og identitet gjennom tiltak og ordninger som vektlegger mestring, trivsel og helse
 • Stimulere til tettere kontakt mellom studenter og arbeidsliv, og bruke kunnskapsklyngene som arena for studentinnovasjon
 • Arbeide for studentrekruttering fra hele landet og for en mer sosial rekruttering

ARBEIDSMILJØ, MED BESTEMMELSE OG KOMPETANSEUTVIKLING

 • Sørge for åpenhet i prosesser og medvirkning i strategiske veivalg for et levende universitetsdemokrati
 • Arbeide målrettet med rekruttering for å nå de best kvalifiserte og mest motiverte søkerne fra et bredt og mangfoldig grunnlag
 • Innlemme nyansatte og nye studenter raskt i et engasjerende og inkluderende arbeidsog læringsmiljø
 • Tilby gode verktøy for det systematiske HMSarbeidet i hele organisasjonen
 • Sørge for lederutvikling og arenaer for erfaringsdeling på tvers av organisasjonen og mellom nivåer
 • Sikre ansattes kompetanse- og karriereutvikling med tilbud om kurs og fora for erfaringsutveksling og læring
 • Tilby internasjonalt rekrutterte kolleger norskopplæring raskt etter ansettelse
 • Sikre gode vilkår for yngre vitenskapelige ansatte gjennom systematisk oppfølging og karriererådgivning

INFRASTRUKTUR OG BYGG

 • Utforme brukervennlige og hensiktsmessige rutiner, system og infrastruktur for en effektiv
 • organisasjon som støtter opp under kjernevirksomheten
 • Utarbeide helhetlige planer for forskingsinfrastruktur som vektlegger nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • Utvikle de vitenskapelige samlingene i samsvar med deres nasjonale og internasjonale betydning
 • og gjøre dem digitalt tilgjengelige for forskning
 • Realisere UiBs planer for arealutvikling og universitets bygninger og sørge for at utdannings-, forsknings og formidlingsfasilitetene holder en høy standard
 • Forvalte og utvikle universitetssamfunnets mange møteplasser som stimulerer til engasjement og debatt på tvers av fag- og organisasjonsgrenser
 • Arbeide for en klimanøytral eiendomsportefølje med en lokal, fornybar energiproduksjon

INTERNASJONALT, NASJONALT OG REGIONALT SAMARBEID

 • Bidra til å forme europeisk og nasjonal kunnskapspolitikk og tydeliggjøre betydningen av grunnleggende forskning
 • Utvikle rammene for institusjonell deltakelse i internasjonale kunnskapsallianser og nettverk
 • Arbeide med utvekslingsmulighetene for våre studenter basert på utdanningskvalitet, faglig bredde og interkulturell forståelse
 • Benytte tilstedeværelsen i Brussel for å styrke europeisk samarbeid og mulighetene i EUs rammeprogrammer
 • Utvikle kunnskapsbyen Bergen som et nasjonalt og internasjonalt kunnskapssentrum
 • Bruke våre kunnskapsklynger og felles prosjekter for å dyrke gode møteplasser og samarbeidsformer med våre partnere i samfunns- og næringsliv
 • Invitere til ulike samarbeidsformer for innovasjon med andre kunnskapsinstitusjoner og samfunnsog næringsliv
 • Utvikle attraktive og synlige formidlingsarenaer som inviterer til dialog nasjonalt og internasjonalt