Hjem
Aktuelt
Nyhet | Forskning

Store forskjeller i legers praksis rundt akuttinnleggelser

Kritiske tilstander som hjerteinfarkt og hjerneslag kan bli oversett dersom legevaktleger legger inn få pasienter på sykehus. En ny doktorgrad fra UiB og NORCE avdekker stor variasjon i hvor høy andel av pasientene legene legger inn.

Illustrasjonsbilde av en pasient som er innlagt på sykehus
Foto/ill.:
Olga Kononenko/Unsplash.com

Hovedinnhold

Funnene kommer fram i en ny studie som har undersøkt i hvilken grad fastleger og legevaktleger velger å legge inn pasienter med akutt sykdom på sykehus. I studien har man brukt registerdata fra fastlegene, legevaktene og sykehusene i perioden mellom 2013 - 2018.

I studien ble legene delt inn i fire grupper fra lav til høy innleggelsespraksis. Et hovedfunn var at den enkelte leges praksis knyttet til innleggelser har stor betydning for om alvorlige tilstander som hjerteinfarkt, blodpropp på lungene, blindtarmbetennelse og hjerneslag blir fanget opp. Samtidig fører høy innleggelsespraksis til flere innleggelser og økt press på sykehusene. Legges det inn for mange vil akuttmottakene oversvømmes. 

Totalt står fastlegene og legevaktlegene bak 2/3 av alle sykehusinnleggelser i Norge, viser forskningen. Om den enkelte lege er en "høy- eller lavinnlegger" spiller en vesentlig rolle. 

– Vi ser at innleggelsespraksis har en stor betydning, og legene står overfor et dilemma. De føler et press for å ikke legge inn for mange, samtidig skal man ikke gjøre medisinske feil. Dette skaper et krysspress, sier lege og doktorgradsstipendiat Jesper Blinkenberg ved UiB og NORCE. Studien er den siste artikkelen i hans doktorgrad.

Avhandlingen underbygger at vurderingene som gjøres hos fastlege og legevakt er avgjørende både for belastningen på helsetjenesten og for pasientsikkerheten. Dette bør det tas hensyn til ved planlegging av helsetjenestene. Bedre diagnostiske metoder, mer forskning og tettere samarbeid mellom primærhelsetjenesten og sykehusene trekkes fra som nødvendig.

Studien indikerer at økende press på legevaktene kan gjøre at rammene blir vanskeligere for å gjøre gode vurderinger. Blinkenberg håper funnene kan bidra til økt dialog. 

– Dette bør være en anledning for helseforetakene til å samarbeide med legevakt og fastleger om akuttinnleggelser. Hvordan kan vi bedre fange opp dem med akutt og alvorlig sykdom utenfor syke? Vi må erkjenne at det å vurdere akutt syke er en krevende oppgave, sier Blinkenberg.