Hjem
Aktuelt
Naturskog

Opprop: - De siste naturskogene må registreres og sikres

Vi – forskere fra ulike institutter og institusjoner – ber Regjeringen gjennomføre registrering og kartfesting av de siste naturskogene innen utgangen av 2025. Manglende dokumentasjon og betydelig årlig hogst i naturskoger kan medføre irreversible tap av naturverdier i norsk skog om ikke en mer komplett kartfesting kommer på plass i nær fremtid.

Bilde av skog
Illustrasjonsfoto.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Basert på et innspill fra direktoratene, skal Regjeringen ta stilling til tiltak for å forbedre den økologiske tilstanden i skog. Anbefalingene fra direktoratene inneholder mange gode forslag, men legger i liten grad vekt på det enkelttiltaket som et temmelig samstemt kunnskapsmiljø anser som det aller viktigste: ivaretakelse av de siste naturskogene. Gjenværende naturskoger (forstått som den skogen som ennå ikke har vært flatehogd, jf. Storaunet og Rolstad 2020) er svært viktige i et landskapsøkologisk perspektiv, og må etter vårt syn kartfestes og få naturverdiene dokumentert. Dette for å kunne sikre naturverdiene i skogene som har størst betydning for det biologiske mangfoldet i skoglandskapet.

Erfaringene viser at mange verdifulle naturskoger ikke er fanget opp av eksisterende forvaltningssystemer. Skogbrukets miljøkartlegging i skog (MiS) fungerer bra der den blir brukt etter intensjonen, men det er imidlertid bare et mindre utvalg av skogområder som er godt registrert. For en stor andel av den hogstmodne naturskogen mangler gode og etterprøvbare registreringer. Som en følge av dette er kunnskapsgrunnlaget for skogbruket utsatt for alvorlig kritikk fra både forskningsmiljøer og naturvernorganisasjoner, hvilket er tydelig belyst gjennom en rekke oppslag i media. Mangelfull registrering fører til at mange områder hogges uten at det finnes tilstrekkelig kunnskap om naturverdiene. Det haster derfor å få gjennomført en registreringsprosess, slik at kunnskapsnivået blir tilfredsstillende.

Formålet med kartleggingen skal være å kartfeste og beskrive naturskogsbestand, med særlig fokus på skogene med størst betydning for biologisk mangfold (bl.a. lavereliggende granskog i SørøstNorge på høy og middels bonitet). Et langsiktig mål er å sikre at all naturskog blir undersøkt. Feltbefaring av kartlegger med relevant skogøkologisk kompetanse og erfaring er nødvendig for å fange opp naturverdiene. For at kartleggingen skal kunne ligge til grunn for en felles virkelighetsoppfatning blant aktører med ulikt ståsted i debatten om forvaltning av norsk skog, bør arbeidet gjennomføres av sektornøytrale kartleggere uten bindinger til miljøvernorganisasjoner eller skognæringen.

Stortinget har allerede vedtatte mål for å bevare naturverdier i skog, men vi i fagmiljøene ser at en snarlig komplettering av dokumentasjon og kartgrunnlag er nødvendig for å kunne følge opp målene i praksis. Dersom det skal foretas avvirkning i resterende naturskog, bør driftsformer som ivaretar strukturer og elementer som er viktige for biologisk mangfold og økologiske prosesser tilstrebes.

Resultatet av kartleggingen må gjøres tilgjengelig for allmennheten gjennom Naturbase eller tilsvarende åpne, digitale karttjenester.

Initiativtakere til oppropet er: seniorforsker Erik Framstad (NINA) og Bjørn Økland (NIBIO), samt professor Anne E. Bjune (UiB), Dag O. Hessen (UiO), Mikael Ohlson (NMBU), og Anne Sverdrup-Thygeson (NMBU). Oppropet har fått faglig meget bred støtte fra forskere ved 17 institutter og institusjoner. Til sammen 167 personer støtter oppropet. Deriblant 55 professorer, 48 forskere og 18 førsteamanuenser. Her er det verdt å merke seg at flere nasjonalt ledende forskere innen skog- og økologifagene er representert.

Oppropet støttes av:

Aline Magdalena Lee, Forsker, NTNU

Anders Lyngstad, Forsker, NINA

Anders Nielsen, Forskningssjef, NIBIO

Anders Steen Hansen, Universitetslektor, USN

Andrea Podavkova, Overingeniør, NIBIO

Ane V. Vollsnes, Forsker, UiO

Anja Karine Ruud, Postdoktor, NMBU

Anne E. Bjune, Professor, UiB

Anne Sverdrup-Thygeson, Professor, NMBU

Annette Bischoff, Førsteamanuensis, USN

Annette Taugbøl, Forsker, NINA

Annika Hofgaard, Seniorforsker emerita, NINA

Ari Hietala, Seniorforsker, NIBIO

Asbjørn Moen, Professor emeritus, NTNU

Bente J. Graae, Professor, NTNU

Bjart Holtsmark, Forsker emeritus, SSB

Björn Nordén, Seniorforsker, NINA

Bjørn Olav Rosseland, Professor emeritus, NMBU

Bjørn Økland, Seniorforsker, NIBIO

Brita Stedje, Professor, UiO

Bård Pedersen, Forsker, NINA

Camilla Bjerk Olsen, Høgskolelektor, HIØ

Camilla Lorange Lindberg, Stipendiat, NMBU

Charlotte Sletten Bjorå, Førsteamanuensis, UiO

Christian Bianchi Strømme, PhD, UiB

Christian Pedersen, Forsker, NIBIO

Dabao Sun Lu, Postdoktor, UiO

Dag O. Hessen, Professor, UiO

Daniel Flø, Prosjektleder, VKM

Egil Bendiksen, Forsker, NINA

Einar Timdal, Professor, UiO

Eirik Nordhagen, Overingeniør, NIBIO

Eirik Romstad, Førsteamanuensis, NMBU

Eivind Schartum, Forsker, USN

Elin Blütecher, Forsker, NIBIO

Ellen Svalheim, Forsker, NIBIO

Erik Framstad, Seniorforsker, NINA

Erik Stange, Forsker 1, NINA

Erik Trømborg, Professor, NMBU

Eva Lieungh, Stipendiat, UiO

Felix Hernandez Nohr, Stipendiat, NMBU

Frank Narve Rosell, Professor, USN

Fredrik Kristoffersen, Universitetslektor, USN

Fride Høistad Schei, Forsker, NIBIO

Geir A. Sonerud, Professor emeritus, NMBU

Geir Rødli Systad, Forskningssjef, NINA

Graciela M. Rusch, Seniorforsker, NINA

Gunnar Austrheim, Professor, NTNU

Gunnhild Rise, Professor, NMBU

Guro Brodal, Seniorforsker, NIBIO

Hanna Kavli Lodberg-Holm, Førsteamanuensis, USN

Hanne Eik Pilskog, Førsteamanuensis, HiØ

Hanne Sickel, Forsker, NIBIO

Helene Müller Haugan, Stipendiat, UiB

Helga Veronica Tinnesand, Førsteamanuensis, USN

Håkon Aspøy, Forsker, NINA

Håkon Holien, Førsteamanuensis emeritus, NORD

Håvard Kauserud, Professor, UiO

Ida Ward Myran, Avdelingsingeniør, NINA

Ieva Rozite-Arina, Stipendiat, UiB

Ine-Susanne H. Methlie, Stipendiat, UiO

Inger Elisabeth Måren, Professor og UNESCO Chair, UiB

Ingunn Stautland, Stipendiat, UiB

Iulie Aslaksen, Forsker, SSB

Jan Vermaat, Professor, NMBU

Jenni Nordén, Seniorforsker, NINA

Johan Asplund, Professor, NMBU

John-Arvid Grytnes, Professor, UiB

Jon Swenson, Professor emeritus, NMBU

Jorun Nyléhn, Førsteamanuensis, UiB

Jorunn E. Olsen, Professor, NMBU

Jostein Gohli, Forsker, NIBIO

Julien Vollering, Postdoktor, HVL

Kari Klanderud, Professor, NMBU

Katrine Eldegard, Professor, NMBU

Kirsten Wielandt Houe, Universitetslektor, USN

Klaus Høiland, Professor emeritus, UiO

Knut Asbjørn Solhaug, Professor, NMBU

Knut Rydgren, Professor, HVL

Kristin Linnerud, Professor, NMBU

Kristina Bringedal Gedde, Stipendiat, NIBIO

Kristine Bakke Westergaard, Førsteamanuensis, NTNU

Kristine Fjordheim, Høgskolelektor, HVL

Kristine Grimsrud, Forsker, SSB

Kristine Olausen, Instituttkonsulent, USN

Kyrre Kausrud, Forsker, UiO og VETINST

Lars Helge Frivold, Førsteamanuensis emeritus, NMBU

Lars Sandved Dalen, Seniorrådgiver, NIBIO

Lawrence Kirkendall, Professor emeritus, UiB

Leif Egil Loe, Professor, NMBU

Lene Synnøve Halvorsen, Overingeniør, UiB

Linda Cecilia Haaland, Stipendiat, NTNU

Line Nybakken, Professor, NMBU

Linn C. Krüger, PhD, Overingeniør, UiB

Lisa Fagerli, Phd, NMBU

Live Semb Vestgarden, Dr. scient. og instituttleder, USN

Lærke Søndergaard Stewart, Førsteamanuensis, USN

Mari Jokerud, Forsker, NINA

Marianne Evju, Seniorforsker, NINA

Marie-Claude Jutras-Perreault, Postdoktor, NMBU

Marijanne Holtan, Overingeniør, USN

Marion Grau, Professor, MF vitenskapelig høyskole

Marit Lie, Førsteamanuensis, NLA Høgskolen

Markus Osaland Fjelde, Stipendiat, UiO

Martin Paliocha, Forsker, NMBU

Mathias R. Amundsen, Overingeniør (PhD), NMBU

Mika Bendiksby, Professor, UiO

Mikael Ohlson, Professor emeritus, NMBU

Milda Norkute, Stipendiat, NMBU

Morten Jerven, Professor, NMBU

Nigel G. Yoccoz, Professor, UiT

Nils Chr. Stenseth, Professor emeritus, UiO

Nils-Otto Kitterød, Førsteamanuensis, NMBU

O. Janne Kjønaas, Seniorforsker, NIBIO

Oddgeir Andersen, Seniorforsker, NINA

Olav Albert Høibø, Professor, NMBU

Olav Hjeljord, Professor emeritus, NMBU

Ole R. Vetaas, Professor, UiB

Per Arild Garnåsjordet, Forsker, SSB

Per Fadnes, Professor emeritus, HVL

Per Ingvar Haukeland, Professor, USN

Per Kr. Rørstad, Førsteamanuensis, NMBU

Peter Dörsch, Professor, NMBU

Paal Krokene, Seniorforsker, NIBIO

Pål Thorvaldsen, Forsker, NIBIO

Rani Lill Anjum, Forsker, NMBU

Rannveig M. Jacobsen, Forsker, NINA

Reidar Borgstrøm, Professor emeritus, NMBU

Rieke Lo Madsen, Stipendiat, NMBU

Rolf Anker Ims, Professor, UiT

Ruben E. Roos, PhD, NINA

Ruben Schelbred Thormodsæter, Lektor, UiB

Rune Aa, Stipendiat, USN

Sigmund Hågvar, Professor emeritus, NMBU

Siri Lie Olsen, Førsteamanuensis, NMBU

Stefanie Muff, Førsteamanuensis, NTNU

Stefanie Reinhardt, Førsteamanuensis, USN

Stein Joar Hegland, Professor, HVL

Stein R. Moe, Professor, NMBU

Stian Stensland, Professor, NMBU

Ståle Navrud, Professor, NMBU

Svein Dale, Professor, NMBU

Sven Emil Hinderaker, Forsker, NIBIO

Tage Thorstensen, Forsker, NIBIO

Thomas Ray Haaland, Postdoktor, NTNU

Thrond O Haugen, Professor, NMBU

Tommi Nyman, Forsker, NIBIO

Tommy Prestø, Senioringeniør, NTNU

Tone Birkemoe, Professor, NMBU

Tor Erik Brandrud, Forsker, NINA

Torbjørg Bjelland, Førsteamanuensis, UiS

Tore Krogstad, Professor emeritus, NMBU

Trond Mæhlum, Seniorforsker, NIBIO

Ulrika Jansson, Forsker, NINA

Una Flata, Universitetslektor, USN

Vegard Gundersen, Seniorforsker, NINA

Vibekke Vange, Førstelektor, NTNU

Vidar Selås, Professor emeritus, NMBU

Vilde Haukenes, Stipendiat, NMBU

Volkmar Timmermann, Forsker, NIBIO

Wendy Fjellstad, Forsker, NIBIO

Yennie Bredin, Forsker, NINA

Yngvar Gauslaa, Professor emeritus, NMBU

Øystein Holand, Professor, NMBU

Øystein Kielland, Forsker, VETINST

Øystein Aas, Professor, NMBU

Ådne Messel Nafstad, Stipendiat, NTNU