Hjem
Aktuelt
Nyhet

Møte i universitetsstyret 13. juni

Navneendring, justeringer i studieforskriften og etablering av et akademisk spin-out fond er saker universitetsstyret skal behandle i semesterets siste styremøte.

Universitetsstyremøte 13. juni 2024

Se møtet direkte her fra klokken 10.

Hovedinnhold

Fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har i sak 12/24 gjort vedtak om å be Universitetsstyret fastsette at nytt navn for fakultetet skal være «Fakultet for naturvitenskap og teknologi» som på engelsk oversettes til «Faculty of Science and
Technology».

Prosessen rundt navneendring har vært på høring på fakultetet, og i argumentasjonen for å endre navn på fakultetet, pekes det på teknologiske fag i studieporteføljen, arbeidslivsrelevans, forsknings- og utdanningspolitiske føringer, nyskapning og regionalt samarbeid, konkurranse om forskningsmidler og Nygårdshøyden sør.

Her kan du lese styresaken.

Gründer-støtte

Innovasjonsselskapet VIS arbeider med etableringen et nytt konsept for et forskningsentreprenørprogram. Målet med programmet er å utvikle et bedre tilbud til forskere som vil bli grundere. Som del av dette ligger etablering av et akademisk spin-out fond (evergreenfond) organisert som et eget aksjeselskap.

UiB og flere andre eiere av VIS, offentlige og private medinvestorer og tilskuddsaktører er invitert til å delta i etableringen av fondet gjennom kjøp av aksjer eller gjennom tilskudd. I styresaken gis det en redegjørelse for konseptet, og universitetsledelsen ber styret om fullmakt til å arbeide videre innenfor rammene gitt i saken inkludert kjøp av aksjer i fondet.

Justeringer i studieforskriften

Stortinget vedtok i vår en ny lov om universiteter og høyskoler trer i kraft i august 2024. I den nye loven er det blant annet gjort endringer i reglene for sensufrist og antallet sensorer. Disse endringnee gjør det nødvendig å oppdatere UiBs eget regelverk.

Studieforskriften ved UiB regulerer rettighetene og pliktene til UiB-sudenter, og inneholder regler og prosedyrer for sentrale avgjørelser ved universitetet på studiefeltet.

I styresaken finnre du oversikt over de foreslåtte endringene.

Styret skal også få en presentasjon av UiBs arbeid med etter- og videreutdanning, gjennomgang av universitetets huseleiemodell, samt en orientering om økonomirapport og regnskap for første tertial.

Her er en oversikt over alle sakene styret skal behandle.

Møtet kan du se direkte øverst i saken fra klokken 10.00.