Hjem
Aktuelt

Fars psyke kan påvirke fosteret

Treåringen har økt risiko for emosjonelle vansker dersom far hadde psykiske plager under svangerskapet.

AV: SOLRUN DREGELID

-  Vi fant en liten, men konsistent sammenheng mellom fedrenes mentale helse under svangerskapet og barnas sosiale- emosjonelle og adferds utvikling.  Psykiske vansker hos fedre er assosiert med risiko for emosjonelle vansker hos barna ved tre års alder, sier Anne Lise Kvalevaag, hovedforfatter bak studien publisert i «Pediatrics».

Kvalevaag tar doktorgrad ved UiB og er ansatt ved Helse Fonna HF.

Tre prosent av fedrene hadde særlig høyt nivå av psykiske vansker. Det viste seg at barna av disse fedrene også hadde også et spesielt høgt nivå av emosjonelle vansker. Dette forsterker funnene.

Nytt funn

31 663 barn og deres foreldre deltok i studien. Data ble hentet fra Den norske Mor og Barn undersøkelsen til Folkehelseinstituttet. Forskerne så på fars psykiske helse målt med selvrapport i uke 17 og 18 i svangerskapet. Videre så de på informasjon om mors mentale helse i svangerskapet og barnets sosiale-emosjonelle og atferdsmessige utvikling ved tre års alder rapportert av mor.

 - Vi så at sammenhengen endret seg lite når vi kontrollerte for faktorer vi antok kunne påvirke den sammenhengen vi fant: Fedrenes alder, utdanning, sivil stand, somatiske helse, røyking, alkohol, fysisk aktivitet og mors psykiske helse i svangerskapet. Heller ikke barnets kjønn så ut til å påvirke sammenhengen, sier Kvalevaag.

Fra før er det påvist en sammenheng mellom fars psykiske helse etter barnet er født og sosial og atferdsvansker hos barna. Vi vet også fra tidligere forskning at mors psykiske helse, både under – og etter svangerskapet, representerer en risiko for barns utvikling.

- Det som er nytt nå er altså den sammenhengen vi finner mellom fars psykiske tilstand i tiden før barnet er født og barns utvikling ved 3 års alder, sier Kvalevaag.  

Flere årsaker

Forskergruppen påpeker i artikkelen mulige mekanismer som kan forklare sammenhengen mellom fars psykiske vansker i svangerskapet og barns utvikling:

De viser til at fars psykiske vansker i svangerskapet, i motsetning til fars psykiske vansker i barnets første leveår, kan henge samen med en genetisk overført risiko til barnet.

Noe av sammenhengen kan også forklares ved at fars psykiske problemer påvirker mors stressnivå og psykiske helse, noe som igjen kan påvirke fosteret.

Til slutt peker de på at far kan ta med seg de psykiske vanskene inn i omsorgen av barnet etter at det er født.

- For å forstå mekanismene bak sammenhengen vi fant mellom fars psykiske helse og barns utvikling trengs det videre studier. Vi mener likevel at funnene kan være av interesse både for klinikere og helseplanleggere med tanke på de helsetjenester som tilbys foreldre under svangerskapet og i barns første leveår. Det kan være en påminning til dem om å spørre også far om hvordan han har det, sier Kvalevaag.

For spørsmål om studien kan du kontakte Kvalevaag på e-post.