Hjem
Aktuelt
Forskningsmidler

Ny utlysning av Mohn-midler

Det skal igjen lyses ut rekrutteringsstipend finansiert av Bergen forskningsstiftelse, etter at stiftelsens styre har vedtatt en ordning som er innenfor universitetets handlingsrom.

Rektor Sigmund Grønmo er fornøyd med avgjørelsen til Bergen forskningsstiftelse.
Rektor Sigmund Grønmo er fornøyd med avgjørelsen til Bergen forskningsstiftelse.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

I et styremøte den 21. november vedtok Bergen forskningsstiftelse (BFS) nye betingelser for rekrutteringsprogrammet. I disse heter det nå blant annet at:

  • Fakultetet forplikter seg til å utlyse en fast stilling innenfor stipendiatmottakerens fagfelt før prosjektperioden går ut – vanligvis 3-4 år.
  • Alle fakulteter ved UiB kan nominere kandidater til rekrutteringsstipendene, basert på hvilke fagfelt man ser for seg at man vil trenge å rekruttere forskere til om tre-fire år.
  • Stipendet kan ikke gis til kandidater som ikke er nominert av fakultetene, eller som allerede er fast ansatte ved UiB.

– Jeg er fornøyd med at Bergen forskningsstiftelse nå har lagt opp til en ordning som er innenfor universitetets handlingsrom, og at de igjen lyser ut midler, sier rektor Sigmund Grønmo ved Universitetet i Bergen.

Var ulovlig

Rekrutteringsprogrammet til Bergen forskningsstiftelse (BFS) skal hjelpe institutter og fakulteter ved Universitetet i Bergen å rekruttere fremragende unge forskere. Etter den gamle avtalen forpliktet universitetet seg til å kalle stipendmottakere til faste professorstillinger ved universitetet etter stipendperioden, dersom prosjektet var vellykket og kandidaten hadde oppnådd professorkompetanse.

En slik ansettelse i fast professorstilling uten utlysning ("kalling") kan bare forekomme i helt spesielle tilfeller ifølge Universitets- og høyskoleloven. Kunnskapsdepartementet har understreket at universitetet ikke har lov til å inngå avtaler som forplikter universitetet til å benytte kalling i slike situasjoner.

Les også rektors tekst "Takknemlig for Mohn-millioner".

Overført ved en feil

– Kunnskapsdepartementet har orientert UiB om at de ikke gjennom avtale med Bergens forskningsstiftelse eller andre kan etablere ordninger som forplikter universitetet til ansettelse i undervisnings- og forskningsstillinger på en måte som vil være i strid med lovens bestemmelser, ifølge Lars Vasbotten, avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementets Universitets- og høyskoleavdeling.

Vasbotten legger til at staten gjennom gaveforsterkningsordningen har bidratt med betydelige midler til Bergen forskningsstiftelse.

– Dette var midler som i utgangspunktet skulle tilføres UiB, men som ved en feil ble overført fra UiB til stiftelsene. Dette er midler som både Bergen medisinske forskningsstiftelse og Bergen forskningsstiftelse overfor departementet har forpliktet seg til å forvalte i tråd med formålet bak gaveforsterkningsordningen. Departementet ser derfor positivt på at universitetet og stiftelsen nå har kommet til enighet om en ny avtale."

Kun unntaksvis

Universitets- og høyskolelovens paragraf 6-3 har egne bestemmelser om ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger ved universiteter og høyskoler. Loven er tydelig på at ansettelse i førstestillinger og professorstillinger skal skje etter utlysning og basert på innstilling og sakkyndig bedømmelse.

Kun når særlige grunner taler for det, kan styret foreta ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger uten forutgående kunngjøring. Slik ansettelse kan ikke foretas hvis mer enn ett medlem av universitetets styre motsetter seg dette. Såkalt "kallelse" er således en ordning som kun kan benyttes unntaksvis og det ligger en forutsetning om at styret må behandle hver enkelt sak særskilt.