Hjem
Aktuelt
Forskningsmidler

– Gavene skal tilføres UiB

Staten har gjennom gaveforsterkningsordningen bidratt med betydelige midler til Bergen forskningsstiftelse. Dette var midler som ved en feil ble overført fra UiB.

Midlene som har blitt overført til Bergen medisinske forskningsstiftelse og...
Midlene som har blitt overført til Bergen medisinske forskningsstiftelse og Bergen forskningsstiftelse er midler de har forpliktet seg overfor Kunnskapsdepartementet å forvalte i tråd med formålet bak gaveforsterkningsordningen.
Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hovedinnhold

Ifølge Kunnskapsdepartementet har staten gjennom gaveforsterkningsordningen bidratt med betydelige midler til Bergen forskningsstiftelse. Dette var midler som i utgangspunktet skulle tilføres UiB, men som ifølge departementet ved en feil ble overført fra UiB til stiftelsene.

– Dette er midler som både Bergen medisinske forskningsstiftelse og Bergen forskningsstiftelse overfor departementet har forpliktet seg til å forvalte i tråd med formålet bak gaveforsterkningsordningen. Departementet ser derfor positivt på at det i dialog mellom stiftelsene og UiB kan etableres nye ordninger som ligger innen for rammene i loven og som innebærer at midler kommer grunnleggende og langsiktig forskning ved UiB til gode, i tråd med formålet bak gaveforsterkningen fra staten sier avdelingsdirektør Lars Vasbotten i Kunnskapsdepartementets Universitets- og høyskoleavdeling.

Lovstridig avtale

Denne uken avgjorde styret i Bergen forskningsstiftelse at de igjen skulle lyse ut rekrutteringsstipend, med nye betingelser. Tidligere har det ikke vært mulig for Universitetet i Bergen å gå inn i disse avtalene uten å bryte Universitets- og høyskoleloven.

– Kunnskapsdepartementet har orientert UiB om at de ikke gjennom avtale med Bergens forskningsstiftelse eller andre kan etablere ordninger som forplikter universitetet til ansettelse i undervisnings- og forskningsstillinger på en måte som vil være i strid med lovens bestemmelser, sier Vasbotten.

Kun i særlige tilfeller

Universitets- og høyskolelovens paragraf 6-3 har egne bestemmelser om ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger ved universiteter og høyskoler. Loven er tydelig på at ansettelse i førstestillinger og professorstillinger skal skje etter utlysning og basert på innstilling og sakkyndig bedømmelse.

Kun når særlige grunner taler for det, kan styret foreta ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger uten forutgående kunngjøring. Slik ansettelse kan ikke foretas hvis mer enn ett medlem av universitetets styre motsetter seg dette. Såkalt "kallelse" er således en ordning som kun kan benyttes unntaksvis og det ligger en forutsetning om at styret må behandle hver enkelt sak særskilt.