Hjem
Aktuelt
ORGANISASJON

Fremtidens kompetanse

Den nye undersøkelsen Kompetanse 2020 avlyser hjerneflukt fra Bergen. Fremtidens arbeidsmarked vil ha akademikere, og da særlig økonomer og realister.

Hovedinnhold

I et år har UiB jobbet med prosjektet Kompetanse 2020. Dette er en undersøkelse av universitetsutdannelsens relevans, synlighet og samfunnets behov for høyere utdanning i fremtidens arbeidsmarked. Målet har vært å avdekke hvilke behov samfunnet har av arbeidskraft innenfor høyere utdanning, og hvordan UiB møter disse behovene.

Førsteinntrykket av undersøkelsen er svært positivt, mener Kuvvet Atakan, viserektor for utdanning ved UiB.

– Det som er interessant er at næringslivet setter høyt de samme verdiene som universitetet har til grunn. De akademiske grunnverdiene våre som evne til selvstendighet og kritisk tenkning, faglig og teoretisk kunnskap, er de samme verdiene som arbeidsgiverne setter pris på. Dette viser at vi er på riktig spor, vi oppfyller det som ventes fra oss, sier Atakan til uib.no.

”Brain gain”

Det andre interessante funnet i undersøkelsen er at den mye omtalte hjerneflukten fra Bergen ikke er tilfelle. Undersøkelsen viser nemlig at Bergensregionen har en netto tilførsel av arbeidstakere med høy utdanning. Mens 39 prosent av de ferdig utdannede kandidatene fra UiB kommer fra Hordaland, blir 45 prosent værende i Bergensregionen. 4,5 prosent flytter til resten av Hordaland, dermed blir totalt halvparten av ferdig utdannede kandidater fra UiB værende i fylket etter endt utdanning. (se figur 1)

Unntaket er for jurister og samfunnsvitere, som i stor grad reiser fra vestlandet for å få relevant arbeidsforhold etter utdannelsen. Det regionale arbeidsmarkedet for universitetskandidater i vestlandsregionen skiller seg fra universitetsbyene Oslo og Trondheim.

Nasjonalt er de såkalte kunnskapsintensive næringene konsentrert om Oslo og Akershus, fulgt av Sør-Trøndelag. Kjernen i begrepet ”kunnskapsintensive næringer” er sysselsatte innen teknisk tjenesteyting og informasjon og kommunikasjon.

Hordaland ligger på landsgjennomsnittet for arbeidsmarkedet innen kunnskapsintensive næringer, likevel viser det seg at en stor del av de universitetsutdannede kandidatene får seg relevant arbeid.

Økonomer og realister

Det er innen økonomiske og administrative fag i tillegg til samfunnsfag den prosentvise veksten vil være størst. (se figur 2 ). Men vekst i antall personer vil veksten være størst for personer med utdanning innen realfag og sivilingeniører.

– Det har vært en eksplosjon i tilbudet av på høyt utdannet arbeidskraft i Norge, vi har en økning fra elleve prosent i 1980 til 26 prosent i 2009. Samtidig har etterspørselen holdt tritt. Vi ser en rivende utvikling i samfunnet, med et stort behov for kompetanse. Undersøkelsen vår viser at denne utviklingen vil fortsette, og tyngden ligger i privat sektor, sier Kuvvet Atakan.

I følge Kompetanse 2020 vil veksten i etterspørselen etter kandidater med lavere grads utdanning være større enn veksten i etterspørsel etter kandidater med høyere utdanning frem til 2020 og 2030 (se figur 3). Samtidig er det innen kandidater med utdanning til lavere grad etterspørselsoverskuddet vil være størst. For kandidater med høyere grads utdanning vil etterspørsel og tilbud være relativt likt.

Å spå i fremtiden

Bakgrunnen for Kompetanse 2020 ligger i et ønske om å kartlegge samfunnets behov for høy utdanning og hvordan universitetene forholder seg til det.

– Tidligere kandidatundersøkelser gir oss ikke et tydelig bilde på hva vi egentlig bør fokusere på. Vi ønsker å finne ut hva som er den reelle kompetansen som ønskes i arbeidslivet i et lengre perspektiv, hva er det vi produserer på universitetet i forhold til forventningen, hvordan dette oppfattes i arbeidslivet og hvordan våre egne ansatte oppfatter dette, sier Atakan.

Det som er spesielt med undersøkelsen er at man tilnærmer seg disse spørsmålene både fra arbeidslivet og universitetet sitt ståsted. Man spør hvordan kan universitetet være med å bidra til det kommende kompetansebehovet.

Det er bergenske Ideas2evidence som har gjennomført undersøkelsen på oppdrag fra UiB. Datamaterialet i prosjektet Kompetanse 2020 baserer seg på arbeidsgiverundersøkelse, ansattundersøkelse og kvalitative intervju. I tillegg nye analyser av Karrieresenterets Kandidatundersøkelser fra 2007 og 2009, og spesialkjøring på NIFU-STEP sin nasjonale kandidatundersøkelse fra 2009. I tillegg kommer analyse av offentlig statistikk over sysselsetting i landet.  Totalt er 1100 forskere og 600 utvalgte bedrifter fra Vestlandet og Osloregionen spurt i undersøkelsen.

Kompetanse 2020 vil avrundes med en 130-siders rapport, og resultatene her fra vil være utgangspunktet for en den nasjonale konferansen om studiekvalitet ”Kompetanse 2020 og bachelorgradens profil” som UiB arrangerer 8. april.

Rapporten blir presentert i dag 15. februar for alle interesserte UiB-ansatte og studenter i Auditorium 2 på Dragefjellet klokken 12.30.

(Foto forside: Istockphoto)