Hjem
Aktuelt
UNIVERSITETSSTYREMØTE

Økt satsing på digitalisering

Det skal utarbeides en helhetlig politikk for digitaliseringsarbeidet ved UiB. Det var blant vedtakene i Universitetsstyremøte 20. juni 2013.

Digitaliseringsarbeidet har etter hvert vokst i omfang og kompleksitet, og...
Digitaliseringsarbeidet har etter hvert vokst i omfang og kompleksitet, og det har blitt behov for å ta arbeidet et steg videre. Dette er grunnen til at universitetsstyret nå har vedtatt at det skal settes i gang et utrednings- og kartleggingsarbeid, som skal munne ut i en overordnet politikk på feltet for hele universitetet.
Foto/ill.:
Colorbox

Hovedinnhold

Digitaliseringsarbeidet ved UiB er i dag samlet i DigUiB-prosjektet. Gjennom dette prosjektet har det vært arbeidet med å utvikle digitale læringsressurser, digital eksamen og digital undervisning.

Digitaliseringsarbeidet har etter hvert vokst i omfang og kompleksitet, og det har blitt behov for å ta arbeidet et steg videre. Dette er grunnen til at universitetsstyret nå har vedtatt at det skal settes i gang et utrednings- og kartleggingsarbeid, som skal munne ut i en overordnet politikk på feltet for hele universitetet. Utredningen skal blant annet ta for seg forholdet mellom forsknings- og utdanningsfeltet, økonomi og ressurser, juridiske implikasjoner og organisering. Arbeidet skal være ferdig for styrebehandling våren 2014.

Les mer i sakspapirene her.

Vil videreutvikle forholdet til omverden

Universitetsstyret diskuterte også en revisjon av universitetets handlingsplan for forholdet til omverden. UiB var først ute i landet med å vedta en slik handlingsplan i 2009. En gjennomgang av planen viser at svært mange tiltak er gjennomført. I 2012 ble Kontor for samfunnskontakt et ordinært tiltak organisert under Kommunikasjonsavdelingen. Kontoret er sekretariat for Christiekonferansen, Christieprisen og UiB Alumni, som er prioriterte tiltak i planen.

Hele universitetsstyret var samlet om at dette arbeidet må fortsette og at handlingsplanen skal revideres i løpet av høsten 2013. Noen tiltak er i en fase som gjør det rimelig å videreføre dem innenfor rammen av en revidert handlingsplan. Det gjelder for eksempel arbeidet med å etablere en universitetsaula med opplegg for arrangementstjenester, realisering av en medieklynge, økt innsats på etter- og videreutdanning og praksisplasser.

Les mer om saken her.

Blant andre saker som ble behandlet i universitetsstyret kan nevnes forskningsetiske retningslinjer og innsats for økt oppmerksomhet om etikk, økonomirapport og regnskap etter første tertial 2013 og status for byggeprosjekter og arealplan.

Se hele sakslisten her.