Hjem
Aktuelt
UNIVERSITETSSTYRET

Fortsatt valgt ledelse

Universitetsstyret vedtok å fortsette ordningen med valgt rektor og ledelse ved UiB.

GODT INNTEKTSÅR: Universitetet i Bergen opplevde en gledelig økning i de eksterne inntektene i 2011.
GODT INNTEKTSÅR: Universitetet i Bergen opplevde en gledelig økning i de eksterne inntektene i 2011.
Foto/ill.:
Paul-Erik Rosenbaum

På styremøtet 16. februar ble det kastet et blikk bakover på et vellykket 2011 for Universitetet i Bergen (UiB) samtidig som styret diskuterte ledelsens planer for 2012.

Økte eksterne inntekter

Økonomirapport og årsrapport for 2011 ble godkjent. Blant tingene man noterte seg var en gledelig økning i UiBs eksterne inntekter. I 2011 var de samlede inntektene innenfor den bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteten (BOA) på 755 millioner kroner, en økning på 25 millioner kroner fra året før.

Det ble også drøftet hvilken ledelses- og styringsform UiB skal ha de neste årene. Etter en lang og grundig debatt vedtok et klart flertall i styret at man ville fortsette med den eksisterende modellen med valgt rektor og ledelse. Det ble også vedtatt at de ulike fakultetene fortsatt står fritt til enten å velge ledelse eller å ha ansatt ledelse.

Bedre personsikkerhet

Ledelsen fikk skryt fra flere i styret for å ha satt i gang en åpen og omfattende diskusjon rundt forholdet mellom et åpent universitet og krav til personsikkerhet. I innstillingen fra ledelsen het det blant annet at UiB vil fortsette arbeidet med bedre belysning, god vedlikehold og bedre vegetasjonspleie. Eiendomsavdelingen vil også utarbeide en samlet plan for adgangskort og alarmsikring i bygningene. Det vil også fortsatt være et nært samarbeid med politiet og kommunen om utfordringer knyttet til Nygårdsparken.

Forslaget om å sette av en halv million kroner  for å styrke vektertjenester ved universitetet ble fremhevet som spesielt positivt under styremøtet. Styret sluttet seg også til ledelsens vurdering om at videoovervåkning ikke er et ønskelig tiltak gitt universitetets ønske om størst mulig åpenhet.

Ny organisering og likestilling

Styret sluttet seg også enstemmig til et forslag om ny organisering i forbindelse med det nye odontologibygget, der Odontologisk universitetsklinikk (OUK) blir en del av Institutt for klinisk odontologi (IKO). Noe som på sikt kan gi gevinster med effektivisering.

Universitetsstyret behandlet i 2011 en likestillingsplan som gjaldt kjønn. I handlingsplanen for likestilling for 2012-2015 som ble diskutert og enstemmig vedtatt nå var fokuset på det utvidete likestillingsbegrepet som ble beskrevet slik i sakspapirene: «uavhengig av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, språk, religion og livssyn, politisk syn, organisasjonstilknytning, seksuell orientering, funksjonsevne, alder og andre forhold».

Utkastet til handlingsplanen var utarbeidet av Likestillingsutvalget ved UiB og har vært på en grundig høringsrunde på fakulteter og institutter. Den grundige høringen ved HF-fakultetet, hvor man hadde åpne høringer ved hvert institutt, ble fremhevet av flere som et foregangsbilde når det gjelder åpenhet og demokrati.

Les sakslisten med dokumenter til de enkelte sakene her.