Hjem
Aktuelt
UNIVERSITETSSTYREMØTE

Økt satsing på etter- og videreutdanning

Det skal opprettes et nytt Kontor for etter- og videreutdanning ved UiB. Det var blant vedtakene i universitetsstyremøtet 18. april 2013.

Foto/ill.:
Colourbox

Kontor for etter- og videreutdanning (EVU) blir opprettet etter en lang og grundig prosess med å kartlegge og utrede EVU-virksomheten ved UiB. Universitetsstyret ønsker at EVU skal integreres tydeligere inn i det ordinære forskningsbaserte utdanningstilbudet som foregår ved fakultetene. Samtidig viste kartleggingen et behov for en sentral og tydelig enhet med ansvar for å koordinere EVU-tjenestene i sentraladministrasjonen og overfor fakultetene.

Det nye kontoret skal bistå fakultetene med utvikling og prosjektering av nye EVU-tilbud. Kontoret skal også utarbeide en handlingsplan for en samlet konkretisering av universitetets faglige satsing på EVU de kommende årene. Denne skal legges frem for styret våren 2014.

Det legges opp til at EVU-tilbudet skal forankres sterkere innenfor DigUiB-prosjektet. DigUiB utreder blant annet bruk av digitale hjelpemidler og støttesystem for utdanning ved UiB, og vil gi nye muligheter for å styrke støttefunksjonene for fagmiljøene fremover.

Les mer om organisering av og plan for universitetets etter- og videreutdanning her.

Se hele sakslisten til universitetsstyremøtet her.

Økning i vitenskapelige stillinger

Universitetsstyret følger forholdet mellom antallet ansatte i administrative, tekniske og vitenskapelige stillinger nøye. I perioden 2008 – 2012 var det en vekst på 144 årsverk ved UiB. Generelt var veksten lavere i gruppen av undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (UFF) enn i stillinger for ulike støttefunksjoner, men fra 2011-12 økte antallet UFF-årsverk noe mer (3,2 %) enn årsverk for støttestillingene (2, 7 %).

Sammenlignet med UiO og NTNU har UiB høyere andel UFF-stillinger enn UiO og noe lavere enn NTNU. UiB har også lavere antall studenter per faglig ansatt, selv om forskjellene er små.

- Sammenholdt med data fra de andre norske forskningsuniversitetene, kan situasjonen ved UiB ikke sies å være bekymringsfull. (…) På den andre side er det svært viktig at økningen i vitenskapelige årsverk fra 2011 – 2012 fortsetter og at antallet administrative årsverk er tilpasset de prioriterte oppgavene, skriver universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken i sakspapirene.

Det skal også arbeides videre med å se på om arbeidsdelingen innenfor de ulike nivåene av administrasjonen er optimal. Et bredt sammensatt utvalg skal levere en utredning om dette, som skal behandles i styret innen utgangen av vårsemesteret 2014.

Les sakspapirene her.

Vil redusere midlertidighet

I universitetsstyremøtet ble det gjort rede for universitetets personellsituasjon. Universitetet har en god rekrutteringssituasjon med mange kvalifiserte søkere til vitenskapelige stillinger. Både til professor- og førsteamanuensisstillinger er søkertallene økt.

Universitetet har 1353 midlertidige årsverk, 39 % av alle årsverk. I hovedsak gjelder det stillinger som skal være midlertidige, som stipendiater og postdoktorer. Utover dette er 456 årsverk midlertidige. Det arbeides videre for å redusere omfanget av dette gjennom økt kjennskap til regelverk og ryddige ansettelsesforhold, kombinert med solid personalkompetanse.

Styret ser positivt på bruk av innstegsstillinger, men mener det er viktig at disse da bør gis nye ressurser for å  unngå at de fører til økt midlertidighet.

Les mer i sakspapirene.

Kraftig økning i antall publiseringer

Universitetsstyret fikk forelagt Utdanningsmelding 2012 og Forskningsmelding 2012 til orientering.

Utdanningsmeldingen viser at studietilbudet er konsolidert for å sikre sammenhengende tid til forskning, noe som også gir grunnlag for forskningsbasert undervisning.

Universitetet har kvalitet som rettesnor, og kvalitet i utdanningen var gjenstand for et større utredningsprosjekt i 2012, som har blitt godt mottatt i fagmiljøene. Digitalisering blir et stadig viktigere tema. I DigUiB-prosjektet er det gjennomført pilotprosjekter for digitalt pensum, undervisning og eksamen.

I sakspairene til Forskningmeldingen 2012 trekkes det frem som spesielt gledelig at forskere ved UiB har fått tre nye SFF-er, tre nye ERC-stipend og at den vitenskapelige publiseringen har hatt en klar vekst fra 2011. I perioden 2005 – 2012 har UiB hatt en kraftig økning i antall publiseringspoeng  på 41 %.

UiB ligger ifølge fjorårets QS-rangering på en 64. i verden når det kommer til siteringer per ansatt, noe som er beste resultat i landet.