Hjem
Aktuelt
Universitetsstyret

Styret vedtok balansert budsjett

Universitetet i Bergen har vedtatt et nøkternt budsjett for året som kommer. Budsjettet bygger videre på prioriteringene fra 2013.

Bilde av Universitetsmuseet og Muséplassen
Universitetsstyret hadde sitt siste møte i 2013 onsdag 11. desember. Der vedtok de blant annet budsjettet.
Foto/ill.:
Marianne Røsvik

Hovedinnhold

Tilsammen rundt 3,5 milliarder kroner ble fordelt i universitetsstyremøtet den 11. desember 2013. Det er 2 760 438 000 kroner finansiert over universitetets grunnbudsjett og 747 835 000 kroner knyttet til bidrags- og oppdragsvirksomhet.

Det er en nedgang i inntektene knyttet til de resultatbaserte inntektene, men en ekstrabevilgning på 100 millioner kroner fra den nye regjeringen gjør at budsjettet likevel går i balanse.

Det er universitetets strategi 2011-15, som ligger til grunn for budsjettet. Viktige prioriterte mål som kan trekkes frem er:

 • Tilrettelegging for å styrke universitetets SFF- SFU- og ERC-prosjekt.
 • Økt deltakelse i EUs nye rammeprogram Horisont 2020.
 • Styrket kvalitet i utdanningene.
 • Fortsatt prioritering av bygg og investeringer i infrastruktur.
 • Satsing på universitetspedagogikk og digitalisering; DigUiB.
 • Differensierte satser for rekrutteringsstillinger.
 • Handlingsrom gjennom budsjettsaldering

Les mer om budsjettet og hvordan midlene er fordelt på fakulteter og avdelinger i sakspapirene.

 

Får langsiktig plan for bygninger

I samme møtet ble det gitt tilslutning til at plan for forvaltning og utvikling av arealer og universitetsområder frem mot 2020 kan ferdigstilles.

Det har vært arbeidet grundig med en slik helhetlig arealplan siden 2010. I høst var planen på høring til fakultetene, Universitetsmuseet, Universitetsbiblioteket, Studentparlamentet og organisasjonene.

I planen foreslås følgende større prosjekter for 2014:

 • Prosjekt for rehabilitering av Jahnebakken 5.
 • Delprosjekt for rehabilitering av Realfagsbygget.
 • Ombygging av Christies gate 12 for studentarbeidsplasser.
 • Skisseprosjekt for det gamle odontologibygget.
 • Skisseprosjekt for Entekbygget, gitt samarbeidsavtale mellom brukere.
 • Utredning av nybygg i Olav Kyrres gate (villa).
 • Finne alternative løsninger og midlertidige tiltak ved Nygård skole.

 Les mer om planen og kommentarene fra høringen i sakspapirene her.

 

Skal redusere midlertidighet

Blant andre saker fra universitetsstyremøtet kan nevnes at det ble vedtatt en handlingsplan for redusert midlertidighet ved UiB 2014-15.

UiB har lav andel midlertidighet i administrative stillinger, sammenlignet med gjennomsnittet for universitetene. For forsknings- og undervisningsstillinger er situasjonen annerledes og krever forsterket innsats.

Blant tiltakene i planen er å definere måltall for reduksjon av midlertidighet, kurs om juridisk grunnlag for bruk av slike stillinger og innføring av sjekklister ved utlysing og tilsetting, slik at man ikke ansetter midlertidige på manglende grunnlag.

Les mer om alle sakene i universitetsstyremøtet her.