Hjem
Aktuelt
Universitetsstyret

Bernstrøm konstitueres som universitetsdirektør ved UiB

Kjell Bernstrøm konstitueres som universitetsdirektør og Tore Tungodden som assisterende universitetsdirektør ved UiB.

Foto/ill.:
Sandra Jecmenica

Hovedinnhold

Kari Tove Elvbakken slutter i stillingen som universitetsdirektør 1. april 2014. For å unngå en lengre periode med usikkerhet og redusert handlekraft i sentraladministrasjonen vedtok Universitetsstyret i møte 13.2.14 å konstituere økonomidirektør Kjell Bernstrøm som universitetsdirektør fra 1.4.14 til ny universitetsdirektør er på plass. Bernstrøm har fungert som universitetsdirektørens stedfortreder siden 2008 og har bred ledererfaring fra både næringsliv og universitet.

Det ble også vedtatt å konstituere avdelingsdirektør Tore Tungodden som assisterende universitetsdirektør for samme periode. Tungodden er avdelingsdirektør ved Universitetsdirektørens kontor og har hatt lederstillinger på alle nivå ved universitetet og i Uni Research.

Det ble ellers orientert om noen umiddelbare tiltak for å styrke sentraladministrasjonen. Blant annet at det skal engasjeres en prosjektleder for organisasjonsutvikling og at det så raskt som mulig skal lyses ut stilling som HR-direktør. Styret tok orienteringen til etterretning og ser frem mot nytt saksforelegg og tilbakemelding fra fakultetene om behov for fremtidige tjenester.

Les mer om tiltakene i sakspapirene.

 

Starter arbeid med ny strategi

Det skal utarbeides en ny strategi for Universitetet i Bergen, som skal ta over når gjeldende strategi utløper i 2015. Det ble i styremøtet orientert om prosessen rundt arbeidet. Prorektor Anne Lise Fimreite er den faglige lederen for strategiarbeidet og utgjør sammen med dekanene og museumsdirektøren den sentrale arbeidsgruppen. Disse skal utarbeide en overordnet strategi som i samsvar med Universitetet i Bergens kjerneverdier gir rammer for institusjonen i en strategiperiode over fem til ti år. Strategien skal utvikles gjennom en bred prosess og i god dialog med interne miljøer så vel som eksterne samarbeidspartnere.

Les mer i sakspapirene.

 

Regnskap og planer for 2014

Styret godkjente avlagt årsregnskap for 2013. De samlede driftsinntektene er 231 millioner kroner høyere enn i 2012 og 113 millioner kroner høyere enn budsjett. Omfanget at Tilskudd og overføringer fra andre (BOA) gikk ned med 13,8 prosent fra 2012 og utgjør nå 969,9 millioner kroner. Dette er en utvikling som vil bli fulgt nøye fremover, siden UiB ønsker å øke aktiviteten innenfor BOA, spesielt knyttet til bidrag fra EUs nye rammeprogram Horisont 2020.

Det ble også diskutert planer for 2014 i møtet. Styret sluttet seg til foreslåtte endringer i universitetets målstruktur. Universitetsledelsen har ønsket å gjennomgå dagens målstruktur og rapporteringssystem ved UiB. Hensikten er å forenkle og forbedre systemet gjennom å finne frem til meningsfulle mål for universitets virksomhet, samtidig som ressursbruk til rapportering reduseres.

Les prorektor Anne Lise Fimreites blogginnlegg om dette arbeidet.

 

Se hele sakslisten fra Universitetsstyret her.