Hjem
Aktuelt
WUN-KONFERANSEN 2014

UiB bidrar til global forskningsallianse

WUN er et globalt nettverk med fokus på sterke UiB-forskningsfelt som internasjonal helse og klimaforskning. Nå vil rektor Dag Rune Olsen styrke WUN-båndene ytterligere og vil at flere UiB-forskere skal bidra i globale nettverk.

WUN-direktør John Hearn (til venstre) og UiB-rektor Dag Rune Olsen på 2014-årsmøtet til forskningsnettverket WUN i Cape Town.
ET UTMERKET VALG FOR UiB: UiBs rektor Dag Rune Olsen (til høyre) sammen med direktøren for forskningsnettverket WUN, John P. Hearn, under den årlige WUN-konferansen, som i 2014 ble avholdt i Cape Town. Olsen vil at flere UiB-forskere skal bli involvert i globalt forskningsarbeid gjennom WUN.
Foto/ill.:
Sverre Ole Drønen

Hovedinnhold

– WUN kan utvikle seg til å bli et enda mer nyttig nettverk for oss i fremtiden. Deres fokus på forskning og globale utfordringer passer utmerket til våre egne strategiske mål, sier Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen (UiB).

Olsen har akkurat deltatt på sin første årskonferanse i Worldwide Universities Network (WUN), et nettverk av forskningsbaserte universiteter. Han er også medlem av WUNs styre, sammen med rektorene for de andre medlemsuniversitetene.

Olsen mottok nylig første skisse fra et utvalg ledet av professor Eystein Jansen, der det foreslås at klimaforskning blir et strategisk satsningsområde for UiB. Noe UiB-rektoren mener bare bidrar til å understreke potensialet for økt WUN-samarbeid.

– Internasjonal helse er også et område der vi har høy kompetanse og som passer med WUNs fokus, sier han og viser til at UiBs Senter for internasjonal helse er blitt utpekt som en av verdens ledende tenketanker innen sitt fagfelt og slik også kan bli en spydspiss i WUN.

Visjoner om Kina

– Den strategien vi jobber mot passer generelt godt med WUNs prioriterer, mener han og nevner Kina som nok et eksempel der UiB og WUN er i tandem.

– Vi har begge Kina-engasjement som vi vil forsterke, forteller Olsen og sterkere engasjement gjennom WUN kan også styrke UiBs eget arbeid i og mot Kina.

WUN har allerede medlemmer fra både Kina og Hong Kong, men flere kinesiske universitet banker på WUN-døren. Både Olsen og WUN-direktør John P. Hearn ønsker disse velkommen, for slik å utvide WUN til å bli et globalt kraftsentrum for fremtidsrettet og samfunnsrelevant forskning i årene fremover.

Flere kandidater fra resten av Asia, foruten Latin Amerika og det kontinentale Europa står også på ønskelisten til WUN i årene fremover.

UiB feirer ti år i WUN

I 2014 er det nøyaktig ti år siden UiB ble medlem av WUN. UiB ble slik det første og eneste nordiske universitetet i WUN.

– Da UiB sluttet seg til WUN for ti år siden, var nettverket dominert av Storbritannia og USA, sier John P. Hearn, som foruten jobben som WUN-direktør også er professor i fysiologi ved Universitetet i Sydney.

Han mener UiBs inntreden har vært utrolig verdifull for WUN.

– Først og fremst tilfører UiB oss spesifikk kunnskap på flere forskningsområder. Samtidig bringer UiB med seg en annen kultur inn i WUN, som skiller seg fra det våre britiske og amerikanske universiteter bidrar med, mener han.

Ambisiøse mål

Hearn har satt seg ambisiøse mål helt siden han ble WUN-direktør. Han mener at globaliseringen presser frem et økt behov for fremragende forskning.

– Vårt mål er å få de fremste internasjonale organisasjonene og stiftelsene til å støtte WUNs forskningsprogrammer. Ikke kun for at forskningen vår skal få økonomisk støtte, men også for at vi skal være med og påvirke fremtidens politiske beslutninger, sier han ubeskjedent.

Olsen slutter seg til Hearns synspunkter og peker på at mens det tidligere kunne være tilstrekkelig med direktesamarbeid med enkeltuniversiteter, blir nettverk som WUN enda viktigere i fremtiden.

– Det blir særlig viktig hvis vi skal adressere de store globale utfordringene. Det blir så mange ulike kompetanseområder som skal dekkes at det blir nødvendig å bringe inn kunnskapen fra flere institusjoner, mener UiB-rektoren.

WUNs globale utfordringer

Mens WUN så sent som for fem år siden manglet en klar retning og spredde ressursene tynt utover en rekke forskningsfelt, har organisasjonen under Hearns ledelse blitt mer fokusert. Fire klare satsningsområder er blitt definert: Internasjonal helse, klimaforskning, høyere utdanning og kulturmangfold og -forståelse.

– Vi tok et steg tilbake og stilte oss selv noen grunnleggende spørsmål: Hva er det verden trenger? Hvor finnes det huller i eksisterende forskning? På hvilke områder kan vår forskning bidra til å løse fremtidens globale utfordringer, forklarer Hearn.

Svaret var de fire globale utfordringene (Global Challenges) som definerer dagens WUN-samarbeid.

Mer såkornmidler til UiB-forskere?

Blant tingene Hearn har fått gjennomført er en ordning med såkornmidler fra WUN.

– En gang i året konkurrerer forskere ved våre medlemsinstitusjoner om midler. Vi er ute etter prosjekter innen våre fire satsningsområder, med minst fem WUN-partnere fra to-tre regioner tilknyttet prosjektet. For å få såkornmidler må forskerne vise en vilje til å skape et større prosjekt på sikt, med potensiale for å sikre seg støtte hos eksterne aktører, forklarer Hearn.

Olsen vil at UiB-forskere skal bli flinkere til å søke denne typen startstøtte fra WUN. For enkelte mottakere har WUN-midler bidratt til å realisere støtte i millionklassen etter såkornperiodens utløp.

– Fra ledelsens side vil vi nå gjøre et lite fremstøt for bedre å synliggjøre potensialet som ligger i nettverket. Vi må få frem fordelene ved å få til flere prosjektsamarbeid innen WUN, sier UiB-rektoren og peker på at det er flere spennende utviklingstrekk i WUN som burde gjøre nettverket enda mer attraktivt for UiB-forskere.

– WUN jobber med å styrke sin forskningsadministrative side ved å ansette eget personale på dette området, sier Olsen og mener at dette på sikt kan gi nettverket betydelig global tyngde.

WUN og UiB styrker båndene

På den akkurat avholdte WUN-konferansen i Cape Town stilte UiB med ni deltakere, en ny rekord for UiB i WUN-konferansesammenheng. Neste år blir WUN-konferansen i Hong Kong i slutten av april, og Olsen antyder allerede nå at han gjerne ser en enda sterkere UiB-tilstedeværelse der.

– Det viktigste for oss blir å få flere av våre forskere involvert i de ulike aktivitetene i WUN, sier han og nevner spesifikt Stein Kuhnles Kina-forskning og Jill Walker Rettbergs digitale medieforskning som klare kandidater til å delta i det som er voksende forskningsfelt innen WUN.