Hjem
Aktuelt
Universitetsstyret

UiB blir Miljøfyrtårn

Universitetet i Bergen skal sertifisere seg som Miljøfyrtårn. UiB blir da det første av de store universitetene i Norge som i sin helhet får denne statusen.

UiB skal sertifisere seg som Miljøfyrtårn. Det ble vedtatt i Universitetsstyremøte 10. april 2014. Bildet er fra Muséhagen.
Foto/ill.:
Marianne Røsvik

Hovedinnhold

Universitetsstyret vedtok i møte 10. april 2014 at UiB bør bli Miljøfyrtårn og ba om at prosessen settes i gang snarest.

Miljøfyrtårn er Norges mest kjente sertifiseringsordning for virksomheter som vil dokumentere sitt miljø- og samfunnsansvar. Å være et Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Det leveres miljørapporter, og hvert tredje år må virksomheten sertifiseres på nytt.

Universitetet i Bergen har lenge hatt et mål om å være et miljøvennlig og grønt universitet. Miljøledelse ble innført allerede i 2007, og 2009 vedtok universitetsstyret Tiltaksplan for det ytre miljø, der det er et mål om å redusere miljøbelastningen med 20 prosent innenfor områdene avfall, energi, innkjøp og transport. Blant tiltak som er gjennomført kan nevnes energimerking av bygninger, gjennomføring av ENØK-tiltak og reduksjon i papirforbruk. Oljefyring er i ferd med å fases ut, sykkelparkering er bygget ut og antall parkeringsplasser redusert med 30 prosent. Miljøsertifisering er en naturlig følge av ønsket om å forbedre dette arbeidet ytterligere.

Les mer om saken i sakspapirene.

Vil utnevne æresalumner

Det ble også vedtatt å etablere en ordning med å utnevne æresalumner ved UiB. Dette er en etablert ordning ved mange universiteter verden over, og utgjør en anledning til å anerkjenne personer som har gjort en fremragende innsats overfor sitt universitet eller innenfor sitt fag- eller arbeidsfelt.  

Den første æresalumnen planlegges utnevnt og hedret under Alumnusdagene 9. – 10. mai 2014.

Les mer om ordningen i sakspapirene.

Rammer for organisasjonsutvikling

Det ble i samme møte orientert om rammer for arbeidet med organisasjonsutvikling i sentraladministrasjonen. Dette prosjektet skal gi grunnlag for en bred gjennomgang av universitetets administrative tjenester og kompetanse, og sørge for at disse organiseres slik at de øker muligheten for UiB til å nå sine mål. Prosjektet skal gis en solid forankring i organisasjonen, gjennom at det oppnevnes en bredt sammensatt styringsgruppe med ansvar for de overordnede rammene og en prosjektgruppe som skal gjennomføre arbeidet. Det er også opprettet en midlertidig stilling som prosjektleder, som skal ha det administrative ansvaret for å gjennomføre arbeidet i samspill med prorektor Anne Lise Fimreite. Etter intern utlysning er assisterende fakultetsdirektør Kari Fuglseth ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ansatt i denne stillingen.

Les mer om prosjektet her.

Evaluering av satsingsområder

Av andre saker kan nevnes at universitetsstyret ga sin tilslutning til opplegg for evaluering av UiBs to hovedsatsingsområdet marin- og utviklingsrelatert forskning. Evalueringen vil gi et viktig grunnlag for beslutninger om hvordan satsingsområdene skal følges opp i arbeidet med utforming av ny strategi, samt se disse i sammenheng med ønske om å etablere klima som et tredje satsingsområde.

Se hele sakslisten her.