Hjem
Aktuelt
Universitetsstyret

Nygård skole kan bli ”Musikkens hus”

Prioritering av større byggeprosjekter og nytt reglement for vitenskapelige ansettelser ved UiB er blant sakene som skal behandles i universitetsstyremøte 28. mai 2014.

Nygård skole
Oppussing av Nygård skole er blant sakene som skal behandles i Universitetsstyret i mai. Nygård skole kan omdannes til et ”Musikkens hus”, der forskere, studenter og utøvende musikere kan samles.
Foto/ill.:
Magnus Vabø

UiB råder i dag over en bygningsmasse på 365 000 kvadratmeter, som gir store muligheter for universitetets forsknings- og utdanningsvirksomhet. Onsdag 28. mai 2014 skal universitetsdirektørens forslag til prioritering av byggprosjekter og ressurser for årene 2015 – 2020 behandles av universitetsstyret.

I saken legges det frem planer og skisser for byggeprosjekter for mer enn 4 milliarder kroner. Forslagene til prioritering er fundert i tilgjengelig og sannsynlig finansiering, enten via Kunnskapsdepartementet, som leie til UiBs eiendomsselskaper eller over universitetets investeringsbudsjett.

Blant prosjektene som er foreslått prioritert er:

  • Muséplass 3 – De naturhistoriske samlingene. Et prosjekt som innebærer en total rehabilitering av ett av Bergens viktigste historiske bygg.
  • Lars Hillesgate 3 – Nygård skole – Griegakademiet. Griegakademiet er et eksempel på et fagmiljø som også er en sentral kulturaktør i Bergen. I arbeid med rehabilitering av dette bygget ønsker man dialog med kommunale myndigheter og sentrale miljøer innenfor musikklivet i Bergen om hvordan Nygård skole kan omdannes til et ”Musikkens hus”, der forskere, studenter og utøvende musikere kan samles.
  • Allégaten 66 – EnTek-bygget. Tomten mellom Fysikkbygget og Geofysen er utredet med tanke på et teknologibygg, som vil ha stor betydning for en videreutvikling av det samlede energi- og teknologimiljøet i Bergen.
  • Jahnebakken 5- samlokalisering av klimaforskning i lokalene i Vestfløyen på Geofysen.
  • Campus Årstadvollen. Det foreslås at det skal utvikles en visjon og en plan for en helsecampus, som omfatter tomten gammelt odontologibygg står på, nytt odontologibygg, Overlege Danielsens Hus og tomten foran Alrek.

Les mer om prioritering av større byggprosjekter i sakspapirene.

 

Vil ha økt åpenhet i tilsettingsprosesser

Universitetsstyret skal også behandle reglement for ansettelser i vitenskapelige stillinger og faglig/administrative lederstillinger. Forslaget til nytt reglement er utarbeidet av en arbeidsgruppe oppnevnt av universitetsledelsen og har vært på høring og drøftet i organisasjonen. Universitetsdirektøren vurderer forslaget som et godt bidrag til å styrke arbeidet med å rekruttere de beste kandidatene til vitenskapelige stillinger ved UiB. Det anses som viktig at myndighetsforholdet mellom sakkyndig komité og innstillende myndighet er tydeliggjort i det nye reglementet.

På punktet som vedrører åpenhet og innsyn var det ikke full enighet i arbeidsgruppen. Både flertallet og mindretallet ønsker å videreføre dagens praksis med merinnsyn i sakkyndig bedømmelse, men flertallet ønsker økt åpenhet gjennom at det også gis innsyn i begrunnelsen for rangeringen.

Universitetsdirektøren vurderer det som viktig å legge til rette for åpne og transparente tilsettingsprosesser og foreslår derfor at styret slutter seg til flertallet i arbeidsgruppens innstilling som hovedmodell ved UiB, og at ordningen evalueres etter en prøveperiode på to år. Det foreslås også at fakulteter som ønsker å følge mindretallets innstilling får anledning til det i prøveperioden.

Les mer om denne saken i sakspapirene.

Les hele sakslisten til møte i universitetsstyret 28.5.14.