Hjem
Aktuelt
VANN

Ny giv for vannforskningen ved UiB

I perioden 2005–10 markerte forskningsprosjektet Nile Basin Research Programme seg internasjonalt. Nå jobber UiB-forskere sammen med kolleger i Afrika og Norge for å føre prosjektet videre.

Kabarega Falls i Uganda, brukt ifm sak om Nile Basin Research Programme og vannforskning ved Universitetet i Bergen.
MEKTIG ELV: Helt fra Nilens utspring ved Victoriasjøens bredder til utløpet i Middelhavet skaper de mektige vannmassene levebrød for millioner av mennesker. Dette illustrasjonsfotoet viser Kabarega Falls i Uganda.
Foto/ill.:
Colourbox

– For tiden jobber vi med en søknad for å få fase to av prosjektet opp og stå, sier Tore Sætersdal, underdirektør ved UiB Global og koordinator for Nil-programmet (Nile Basin Research Programme, NBRP) i perioden 2007–10.

Vanneksperter ved UiB

Det er mange som forsker på vann eller vann-relaterte tema ved UiB. Se listen over våre vanneksperter. Ifølge Sætersdal vil da også Bergensforskere spille en sentral rolle i en fase to av NBRP.

– Det er mange miljøer ved UiB som vil kunne være involvert i et nytt Nil-program. Etter hvert som ny fase blir avklart med Utenriksdepartementet (UD) vil vi også ta kontakt mot de fagmiljøene vi håper vil engasjere seg i programmet. Jussforskere spiller en sentral rolle i spørsmål knyttet til landrettigheter, biologer mot biologisk mangfold, økologi og vannkvalitet f,eks, og folk fra helsefagene i forskergrupper på vannbårne sykdommer, som f.eks. malaria. Klima vil også spille en viktig rolle i neste fase av programmet. Vi har også mange innen samfunnsvitenskapene og humanistiske fag som forsker på vann, forteller Sætersdal, som selv er utdannet arkeolog og det siste tiåret har ledet en rekke forskningsprosjekter over hele verden; spesielt i Afrika.

Ny fase for Nil-forskere

Det er også Sætersdal som leder arbeidet med å skaffe finansiering til den andre fasen av NBRP. UiBs partnere i prosjektet er Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Høyskolen i Telemark og universiteter i en rekke afrikanske land, hvor Makerere University i Kampala er hovedpartner. UiB inngikk nylig en ny tiårig rammeavtale om samarbeid med Makerere.

– Vi er for tiden i tett dialog med UD om en videreføring av prosjektet, forteller Sætersdal, som karakteriserer samtalene mellom forskerne og UD som gode og konstruktive.

Hvis alt går slik UiB-forskerne og deres kolleger håper, vil prosjektet være i gang i løpet av 2015. 

Bygger Nil-program bit for bit

Sætersdal er også en nøkkelperson i to andre UiB-involverte prosjekter der vann står sentralt: Water and Society Africa og Water and Society Asia; begge forkortet Wa-So. Begge disse prosjektene er støttet av NORAD gjennom NORHED-programmet, der høyere utdanningsinstitusjoner i nord og sør samarbeider om kapasitetsbygging.

Dersom det går slik Sætersdal og kollegene vil, kommer disse to prosjektene til å inngå som to av tre hovedkomponenter i fase to av NBRP.

– Hvert av disse prosjektene omfatter fire partneruniversiteter i henholdsvis Afrika og Asia. Disse to prosjektene handler mye om å bygge ut samarbeidet mellom institusjoner både innenfor og på tvers av kontinenter. Norske universitet sin rolle blir som en koordinator som drar dette i gang, forklarer Sætersdal.

UiB og andre norske høyere utdanningsinstitusjoner har lenge vært involvert i prosjekter i skjæringen mellom forskning, høyere utdanning og utvikling. Mange forskere i Afrika og til en viss grad Asia har deler av sin utdanning fra UiB, og sitter i dag i nøkkelposisjoner i sine respektive hjemland.

Sætersdal håper at Nil-prosjektets fase to vil samle norskutdannete ressurspersoner i Afrika til felles dialog, forskning og utdanning, for sammen å sikre en god og rettferdig fordeling av vannressurser i de elleve landene i Nilens nedslagsfelt.

– Prosjektet vil bestå av løsningsorienterte forskningsgrupper, med tema som er viktig for Nil-området og spesielt tema relatert til forvaltning av Nilen. Hver gruppe vil bestå av to-tre UiB-forskere og én forsker fra hvert Nil-land, og vil være av 6-10 måneders varighet, forteller arkeologen.

Tverrfaglighet er en styrke

Sætersdal er også opptatt av det tverrfaglige aspektet ved Nil-forskningen. Tverrfaglighet har lenge vært et nøkkelord ved UiB og er selve kjernen i arbeidet ved UiB Global.

– Tverrfaglighet er en styrke. Ikke minst fordi vi ser at stadig flere av de store utlysningene for prosjektstøtte fra internasjonale organisasjoner som EU eller FN krever samarbeid på tvers av faglige skiller og nasjonale grenser, sier Tore Sætersdal og fortsetter.

– UiB var tidlig og sterkt involvert i internasjonal forskning. Vi har lenge gått ut og funnet både nasjonale og internasjonale partnere til forskningsprosjektene våre. Internt har det også vært tilrettelagt for at man skal jobbe på tvers av skiller og UiB Global og flere andre tverrfaglige forskningssentre ved universitetet er jo nettopp et resultat av denne tenkningen. Det har gitt vinkling fra mange fagmiljøer i ulike forskningsprosjekt. Ulike fagfolk bidrar med ulik kunnskap og gjør at prosjektene i sum gir bedre resultater.