Hjem
Aktuelt
Pressemelding

Regjeringen satser på marin vekst

Regjeringen varslet 01. september 2015 at de starter arbeidet med konseptvalgutredning (KVU) for å samle det marine forskningsmiljø i Bergen.

Bilde av Bergen, illustrasjonsfoto
MARINT SAMLINGSPUNKT: Med sin nærhet til havet og internasjonalt ledende marine forskerer kan Bergen bli et samlingspunkt for marin forskning.
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

– Med ambisjonene om en sterkere samlokalisering viser regjeringen at Universitetet i Bergen er et viktig kunnskapsinstitusjon for  innovasjon og vekst i marine næringer. Universitetet i Bergen har en langsiktig strategi for å levere forskning og utdanning av høy kvalitet. Det å etablere sterke kunnskapsklynger vil styrke Norges internasjonale posisjon og få mer forskningsbasert innovasjon i næringslivet, sier rektor Dag Rune Olsen, Universitetet i Bergen.

Norge må omstille seg for å møte samfunnsendringene og for å sikre arbeidsplasser og velferd i fremtiden. Å investere i forskning, utdanning og kunnskap er den viktigste måten vi kan forvalte vår formue til å skape vekst i fremtiden.

Bergens unike miks av internasjonalt ledende marin forsknings-, nærings- og forvaltningskompetanse er i særklasse i Norge og utgjør et stort potensial for viktige synergieffekter. Det er et mål å samle vitenskapelige ansatte, studenter og kunnskapsmedarbeidere fra utdannings-institusjonene, instituttsektoren, samt kunnskapsintensivt og forskningstungt næringsliv i regionen i spesialtilpassede forsknings- og utdanningsbygg.

En konsentrert samling av de marine forskningsmiljøene i Bergen vil bidra til at Norge når målet om høyere kvalitet i norsk forskning, og være konkurransedyktig på den internasjonale forskningsarenaen.

I år signerte Universitetet i Bergen og Havforskningsinstituttet en samarbeidsavtale som en verdensledende marin forskningsklynge som skal utvikle ny kunnskap om våre havområder, marine ressurser og akvakultur for å realisere potensiale for bærekraftig verdiskaping i de marinrelaterte næringene.

Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen vil videreutvikle samarbeidet om verdensledende forskningsinfrastruktur som omfatter sambruk av laboratorier, forskningsstasjoner og fartøyer og samlokaliserte forskningsgrupper.

UiB og Havforskningsinstituttet skal være motor i utviklingen av klyngen og ta en ledende internasjonal rolle i framtidens marine forskning sammen med NCE The Seafood Inovation Cluster og et stort nettverk av nasjonale og internasjonale institutter, organisasjoner, næringsaktører og miljøer.

Jarl Giske, professor ved Institutt for biologi, ser på regjeringens plan som et viktig steg mot en samlokalisering av marine forskningsmiljø i Bergen. Han håper også at sjømatnæringen kan være interesserte i det samme. Giske mener samlokalisering vil gjøre at en får mer ut av ressursene.

– Forskningsgrupper med like arbeidsfelt vil kunne bruke hverandres kompetanse og felles utstyr.

Han mener også at en samlokalisering vil bety mye for å utdanne studenter som er relevante for samfunnet.

– Studentene våre vil få jobbe med ekte problemstillinger, sier Giske.

– En samlokalisering der flere aktører går sammen om lab-investeringer i et innovativt forsknings- og utdanningsmiljø, vil gi betydelig uttelling: mer forskning per krone og styrket internasjonal konkurransekraft, legger Giske til.  

Universitetet i Bergen er Norges største marine universitet og mange av de marine forskningsgruppene i Bergen er blant de mest anerkjente i verden, i følge internasjonale evalueringer og rangeringer. Bergen har nesten 1000 marine forskere i dag. Når over halvparten av Norges forskning på hav, fisk og kyst skjer på Vestlandet, skyldes det UiBs marine satsing og en sterk instituttsektor med Havforskningsinstituttet i spissen.

UiB er Nordens viktigste forsknings- og utdanningsinstitusjon innen marine fag, og er internasjonalt ledende innen marin forskning. Målt i antall vitenskapelige publikasjoner er Bergen verdens 13. største marine by, i selskap med New York, Tokyo og London.

– Sammen med partnere i Bergen marine forskningsklynge (BMF) håper vi at vi skal kunne bygge et marint campus som skal være Europas sterkeste integrerte klynge for marin utdanning, forskning og innovasjon, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen.