Hjem
Aktuelt
SANORD

Sammenligner akademia i Norge og Sør-Afrika

UiB-professorer har fått såkornmidler fra Southern African-Nordic Centre (SANORD) for å se nærmere på forskjeller og likheter i høyere utdanning i Norge og Sør-Afrika.

Forskere ved UiB har fått midler fra såkornfondet til SANORD for å studere forskjeller mellom systemet for høyere utdanning i Norge og Sør-Afrika.
SKAL STUDERE: Forskere ved UiB har fått midler fra såkornfondet til SANORD for å studere blant annet universitetenes rolle i Norge og Norden sammelinget med Sør-Afrika.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

– Målet er å styrke det multilaterale forskningssamarbeidet på områder som er av interesse for både Norge og Sør-Afrika, spesielt knyttet til utdanningssystemet og universitetets rolle, akademisk frihet og det offentlige rom, sier Henriette Sinding Aasen, professor ved Det juridiske fakultet.

Sammen med Tor Halvorsen, førsteamanuensis ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, har hun nå fått tildelt såkornmidler fra fondet til Southern African-Nordic Centre (SANORD). De har fått tildelt 50 000 rand (vel 30 000 norske kroner).

 

Sammenligner Norge og Sør-Afrika

UiB var en pådriver i etableringen av Southern African-Nordic Centre (SANORD) for multilateralt akademisk samarbeid innenfor forskning og utdanning mellom Norden og det sørlige Afrika.

– Vi tror de komparative analysene vil gi relevante og interessante innsikter og kunnskap om begge land, med tanke på felles utfordringer og sett i lys av juridiske og samfunnsmessige likheter og forskjeller mellom landene. Også andre land i Norden og det sørlige Afrika vil ha nytte av prosjektets innsikter. 

 

Problemstillingene blir bok

Ambisjonene med midlene som nå er tildelt er å ferdigstille et temanummer i det sør-afrikanske tidsskriftet Alternation, med tittel Higher Education, Academic Freedom and the Role of Universities in South Africa and Norway.

– I forlengelsen av dette er ambisjonen også å publisere en bok med flere bidragsytere og et bredere perspektiv, med tentativ tittel Constitution, Human Rights and Knowledge – Shaping the Public Space, sier Sinding Aasen.

 

Universitetets samfunnsrolle

Det planlegges nå en tredje workshop ved the Institute of Advanced Studies på University of Johannesburg til våren.

– Den tredje workshopen vil bygge på de to foregående, og hovedformålet vil være å sluttføre arbeidet med de nevnte publikasjonene. De komparative analysene knyttet til Norge og Sør-Afrika med hensyn til universitetenes samfunnsmessige rolle vil stå sentralt, herunder både nasjonsbyggende, menneskerettslige og demokratiske aspekter av akademisk frihet og utdanning.

 

Tverrfaglig bredde i prosjektet

Ved UiB har Tor Halvorsen (UiB Global), Siri Gloppen (Institutt for sammenlignende politikk), Gro Lie (HEMIL-senteret/UiB Global), Henriette Sinding Aasen (Det juridiske fakultet) og prorektorene Anne Lise Fimreite og Anne Christine Johannessen vært sentrale aktører i workshopene. I den senere tid har også Ragna Aarli fra Det juridiske fakultet og Åse Løvgren fra Høgskolen i Bergen takket ja til å være med.

UiB samarbeider med University of Cape Town (John Higgins), University of Western Cape (Chris Tapscott) og University of Johannesburg (Peter Vale), og med historiker John Peter Collett fra Universitetet i Oslo. I tillegg er en rekke andre forskere fra ulike institusjoner i Sør-Afrika involvert.