Hjem
Aktuelt
STRATEGI | SATSINGSOMRÅDER

Globalt helsemiljø får sentral rolle

UiB vil satse på globale samfunnsutfordringer de neste årene. Arbeidet med dette satsingsområdet skal ledes fra Det medisinsk-odontologiske fakultet.

Globale samfunnsutfordringer
SATSINGSOMRÅDE: Det medisinsk-odontologiske fakultet får lederansvar for UiBs satsingsområde Globale samfunnsutfordringer. Bildet er tatt av Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health (CISMAC), som jobber for å bedre helsen til mødre og barn i lavinntektsområder i Asia og Afrika sør for Sahara.
Foto/ill.:
CISMAC

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen (UiB) har i sin strategi 2016-2022 vedtatt tre satsingsområder: Klima og energiomstillingmarin forskning og globale samfunnsutfordringer. Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) får lederansvaret for satsingsområdet Globale samfunnsutfordringer. Denne organiseringen av arbeidet ble vedtatt av Universitetsstyret på sitt møte 11. februar 2016.

Satsningen skal forankres administrativt i Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) og Senter for internasjonal helse, en del av IGS.

Dekanene ved alle fakulteter skal utgjøre styringsgruppene for alle satsingsområdene. Dekanen ved det ansvarlige fakultetet leder styringsgruppen innenfor sitt satsingsområde.

Stort, sterkt og tverrfaglig

Forskning og utdanning innen globale og utviklingsrelaterte tema har vært et satsingsområde ved UiB i lang tid. Satsingsområdet spenner over en rekke disipliner ved universitetet, og har sterke fagmiljø ved flere av fakultetene. Senter for internasjonal helse, HEMIL-senteret, sosialantropologi, sammenliknende politikk, geografi og biologi er eksempler på sterke fagmiljø innen området.

Som et ledd i arbeidet med UiBs strategi for 2016 til 2022, har universitetsledelsen foretatt en grundig gjennomgang i dialog med fakultetene om organiseringen av universitetets strategiske satsinger. Målet er å sikre en helhetlig struktur som forutsetter forankring i ett ansvarlig fakultet som får et tydelig lederansvar for satsingen.

I 2014 ble det gjennomført en bred internasjonal evaluering av universitetets daværende to strategiske satsingsområder: utviklingsrelatert forskning og marin forskning. Evalueringen konkluderte med at universitetets forskning og utdanningsprogrammer holder en høy faglig kvalitet. Siden den gang har UiB fått et tredje satsingsområde, klima og energiomstilling.

Vil ha tydeligere ansvarsforhold

Samtidig påpekte panelene at det var en svak overordnet organisering og at strukturen er kompleks og til dels uoversiktlig. Omorganiseringen skal sikre et tydeligere ansvar og knytte de tverrfaglige satsingene tettere til den etablerte faglige strukturen ved fakultetene. Ressursmessige og organisatoriske spørsmål vil også bli enklere å håndtere innenfor rammen av ett fakultet, samtidig som også denne modellen forutsetter forpliktende avtaler om samarbeid mellom fakultetene.

I tillegg til at ett fakultet får samlet lederansvar for Globale samfunnsutfordringer er disse premissene lagt til grunn for videreføringen av satsingsområdet:

  • Satsingen skal forankres i et eksisterende fagmiljø eller i en ny enhet.
  • De administrative ressursene som inngår i UiB Global skal også inngå i ny organisering og bidra til å tilrettelegge for støttefunksjoner for relevante fagmiljø på tvers av fakultetsgrenser.
  • Det skal også vurderes om sekretariatet for fattigdomsforskningsprogrammet CROP kan inngå i en helhetlig organisering av satsingen på globale samfunnsutfordringer.