Hjem
Aktuelt
PRODUKTIVITET OG VEKSTEVNE

UiB ser potensial for vekst og innovasjon

UiBs satsing på toppforskning, innovasjon og vitenskapelig kvalitet samt å møte økt konkurranse er i tråd med forslagene i Produktivitetskommisjonens nye rapport.

Universitetsmuseet i Bergen
ØNSKER NYTENKING VELKOMMEN: Produktivitetskommisjonens forslag gir UiB gode muligheter for å følge opp universitetets nylig vedtatte strategiske målsettinger.
Foto/ill.:
Universitetet i Bergen

Hovedinnhold

Torsdag 11. februar 2016 la den regjeringsoppnevnte Produktivitetskommisjonen frem sin andre og siste rapport.

– Rapporten til Produktivitetskommisjonen er en solid gjennomgang av universitets- og høyskolesektoren og peker på viktigheten av å prioritere kvalitet i årene som kommer. UiB er langt fremme på flere sentrale områder, men er også klar for å ta de utfordringene som vi nå får, sier rektor Dag Rune Olsen ved Universitet i Bergen (UiB).

Sterkere internasjonal posisjonering

Kommisjonen peker på en mangel på universiteter i verdensklasse.

– Universitetet i Bergen er sammen med Universitetet i Oslo de to eneste institusjonene som vanligvis er rangert blant verdens 200 beste universiteter. På den viktigste kvalitetsindeksen, hvordan forskningen vår blir brukt og sitert, har UiB tidligere vært rangert som nummer 54 i verden. Det viser at vi kan hevde oss i verdenstoppen, sier rektor Dag Rune Olsen.

Han nevner at UiB har markert seg sterkt i EUs Horisont 2020-program, verdens største forskningsprogram.

Etterlyser politiske prioriteringer

– Kommisjonen peker på at evalueringer i for liten grad får konsekvenser. Dersom vi skal lykkes med å løfte miljøer opp i verdenstoppen er det nødvendig med prioriteringer på politisk nivå, i Forskningsrådet og ved institusjonene, sier rektor Olsen.
Produktivitetskommisjonen peker på at dagens finansieringssystem for universiteter og høyskoler premierer kvantitet foran kvalitet.
– Vi ønsker oss en dreining der man i større grad prioriterer de sterkeste miljøene i norsk forskning og utdanning. Dersom man reelt ønsker å prioritere de sterkeste miljøene, slik også langtidsplanen for forskning og høyere utdanning legger opp til, krever dette at man prioriterer, sier UiB-rektoren.

Her har UiB alt tatt en del fremtidsrettede grep, ikke minst gjennom sitt samarbeid med Bergens Forskningsstiftelse (BFS) og satsingen på et eget Toppforsk-program.

Strategisk tenking og kunnskapsklynger

Flere av kommisjonens forslag passer også godt inn med UiBs nylig vedtatte strategi for perioden 2016 til 2022. Etableringen av kunnskapsklynger er ett slikt tiltak, der man har seks ulike klynger under utvikling. Her vil universitetet jobbe sammen med andre kunnskapsinstitusjoner og interessenter i regionen for å etablere et kraftsentrum for fremtidig læring, forskning og innovasjon i Bergen.

– Vi må satse mer på teknologi og naturvitenskap. Fjorårets teknologivurdering viste at også her er satsing på vitenskapelig kvalitet det viktigste. UiB har flere slike fremragende miljøer, sier rektor Dag Rune Olsen samtidig som han understreker at kunnskapsklyngene også vil synliggjøre og utvikle den faglige bredden ved UiB.

– Produktivitetskommisjonen peker på at norsk samfunnsvitenskap er det fagområdet som scorer høyest internasjonalt. Dette skyldes ikke minst at UiB har sterke miljøer innen samfunnsvitenskap og humaniora.

Les UiBs strategi for 2016–2022.