Hjem
Aktuelt
Nyhet

Vellykket Open Access-støtte ved UiB

Siden 2013 har Universitetet i Bergen brukt 12,5 millioner kroner på å støtte Open Access-publisering av forskning. En ny evaluering betegner satsingen som vellykket.

Bilde av kjetting med åpen hengelås
MOT MER ÅPENHET: Det kan være dyrt å få publisert en artikkel som Open Access, og siden oktober 2013 har det vært prøveordning ved Universitetet i Bergen (UiB) at forskere kan søke et fond om å dekke denne utgiften.
Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hovedinnhold

Mellom oktober 2013 og november 2015 har UiB støttet Open Access-publisering med 12,5 millioner kroner. Det har resultert i 574 forskningsartikler og 4 bøker. Det har vært en suksess ifølge Eyvind Rødahl.

Rødahl er prodekan for forskning ved Det medisinsk odontologiske fakultet, og har ledet en evaluering av Open Access-ordningen ved UiB.

– Flere og flere forskere velger å benytte seg av denne ordningen, og den blir administrert veldig effektivt av Universitetsbiblioteket. Jeg tror det fortsatt er en del som ikke er klar over mulighetene som ligger i denne ordningen, sier Rødahl.

Universitetsstyret vedtok i april 2016 å videreføre ordningen med støtte til publisering, med et fast årlig budsjett på 5,5 millioner kroner. Det skal gis 100 prosent støtte til ren åpen publisering, og 50 prosent støtte til hybridpublisering i nivå 2-tidsskrifter. Støtten skal gis til og med 2019, og vurderes på nytt før 2020.

Gjør forskning lettere tilgjengelig

Det kan være vanskelig å få tilgang til forskningsartikler publisert i vitenskapelige tidsskrift. Om du vil lese en artikkel om et emne du er interessert i, er du avhengig av at UiB abonnerer på tidsskriftet hvor artikkelen er publisert. Tilgang til forskningsresultater gjennom tidsskriftsabonnement er blitt utfordrende for universitetene blant annet på grunn av stor prisøkning og ufordelaktig valutakurs.

Om artikkelen er publisert som Open Access, vil den derimot ligge fritt tilgjengelig for alle på internett, og du behøver hverken logge inn eller ha et abonnement for å lese den.

Alle universiteter i Norge gir støtte til Open Access-publisering, men Universitetet i Bergen har til nå hatt den mest omfangsrike ordningen. I tillegg til publisering i rene Open Access-tidsskrift støtter nemlig UiB også publisering av Open Access-bøker, og publisering i hybridtidsskrifter.

Sistnevnte er vitenskapelige tidsskrift hvor enkeltartikler kan frikjøpes som Open Access av forskerne. Utfordringene med hybridtidsskrifter er at de tar seg betalt to ganger for artikkelen: Både gjennom abonnementsprisen og den prisen forskerne har betalt for å frikjøpe sin artikkel. I tillegg koster det ofte mer å frikjøpe en artikkel i et hybridtidsskrift enn å publisere artikkelen i et rent Open Access-tidsskrift.

Regjeringens prinsipp

– En støtteordning er viktig for at mest mulig offentlig finansiert forskning skal bli offentlig tilgjengelig, sier Maria Carme Torras Calvo, avdelingsdirektør ved Universitetsbiblioteket.

Hun peker på at dette er i tråd med regjeringens prinsipp om at all forskning som er helt eller delvis offentlig finansiert, skal være åpent tilgjengelig.

– Det er også viktig fordi Forskningsrådet stiller krav om åpen tilgang til alle vitenskapelige artikler som er resultat av forskning som helt eller delvis er finansiert av Forskningsrådet, sier Torras Calvo.

I forlengelse av disse prinsippene har Forskningsrådet opprettet en femårig støtteordning fra 2014 for utgifter institusjonene har til åpen publisering. Institusjoner som har et publiseringsfond eller lignende kan få dekket opptil 50 prosent av artikkelavgifter. Det betyr at forskere ikke lenger kan søke om midler til åpen publisering direkte i prosjektsøknadene, men må gå via institusjonelle publiseringsfond.

Etter at støtteordningen opphører i 2019 mener Forskningsrådet at artikkelutgifter til Open Access må inngå som en del av institusjonenes ordinære driftskostnader.

– En støtteordning er også med å underbygge UiBs mål om åpen tilgang til forskningsresultater. Erfaringene viser at ikke alle forskere egenarkiverer artiklene sine i åpne arkiv, sier Torras Calvo.