Hjem
Aktuelt
Forskning | Klima

Omfattende klimagass-overvåking åpnet

Nå er ICOS Norge offisielt i gang, som en del av det store europeiske nettverket for karbonovervåking.

Nettverk av målestasjoner. Ringene er faste målestasjoner, de røde linjene er skipslinjer, og de grønne er gjentakende linjer. Illustrasjon fra ICOS-OTC
OVERVÅKER VERDENS KARBON: Nettverk av målestasjoner. Ringene er faste målestasjoner, de røde linjene er skipslinjer, og de grønne er gjentakende linjer. Illustrasjon fra ICOS-OTC.

Hovedinnhold

Alle innsamlede data for karbonmengder  i Europas havområder skal analyseres i Bergen, ved Ocean Thematic Centre (OTC) – av forskere ved Uni Research og Universitetet i Bergen, samlet i Bjerknessenteret.

ICOS er en forkortelse for Integrated Carbon Observing System. Dette er et europeisk målenettverk for overvåking av klimagassutslipp i atmosfæren, på land og i havet. Norge bidrar med to atmosfærestasjoner, en landstasjon og fire havstasjoner.

Det finnes målestasjoner spredt utover Europa, målingene i luften blir analysert i Frankrike, de landbaserte målingene i Italia og Belgia, mens alle data fra havmålinger blir altså sendt til Bergen for analyse.

Den norske delen av ICOS og det havtematiske senteret (OTC) ble åpnet ved en markering i Universitetsaulaen i Bergen.

Hvor mye slipper ulike nasjoner ut?

Målet for ICOS er å produsere nøyaktige data og helhetlige vurderinger av karbonbalansen mellom land, hav, og atmosfære slik at man kan tallfeste vitenskapelig hvor mye karbon ulike nasjoner slipper ut.

Etter klimaavtalen i Paris er det viktigere enn noen gang å observere i hvilken grad tiltak for å redusere drivhusgassutslipp virker, for å gi råd til politikere og samfunn i klimagasspolitikken.

Og ikke minst: bidra til sterkere vitenskapelig forståelse av prosessene som styrer pågående klimaendringer i verden i dag. 

Senteret i Bergen for analyse av havmålingene, OTC, har i realiteten vært drevet på dugnad i ett år allerede, med Truls Johannessen, professor ved UiB og Bjerknessenteret som direktør. Han innledet seansen i Universitetsaulaen, på denne store dagen for klimaforskningen i Bergen.

– Det stemmer at vi allerede er i gang med arbeidet, men nå har vi fått skikkelig finansiering til å drive prosjektet godt, på lang sikt, hvilket er veldig gledelig og viktig, sier Johannessen.  

Administrerende direktør Aina Berg i Uni Research medvirket også på åpningen, samt blant annet prorektor Anne Lise Fimreite, UiB.

 – ICOS Norge og OTC vil gi viktig kunnskap for beslutningstakere, allmennheten og forskningsmiljøer, og er strategisk viktig for klimaforskningen i Bergen, sier Berg.

Satsning til over 90 millioner kroner

ICOS Norge og OTC er tildelt 97 millioner kroner av Forskningsrådet for å overvåke klimagassutslipp. Å overvåke utslipp har stor verdi, ikke minst for å etterprøve at internasjonale avtaler overholdes.

Forskningsdirektør Trond Dokken i Uni Research Klima, og vitenskapelig manager Abdirahman Omar, var også noen av de involverte til stede.  

– Vi skal drive systematisk observasjon av klimagasser, med utgangspunkt i felles utviklede europeiske standarder for hvordan målingene skal skje. Dette er helt nødvendig for å kunne påse at forskjellige land faktisk overholder inngåtte utslippsavtaler. Dessuten vil data gjøres lettere tilgjengelig og mer forståelige for folk, sier Omar.

Fra norsk side i ICOS medvirker også fagfolk fra CICERO, NIVA, NERSC, SKOG og LANDSKAP og  BIOFORSK.

Abdirahman Omar forklarer at karbonovervåkingen i havet skal foregå på forskjellige måter.  En metode er underveismålinger der sensorer festes på kommersielle båter som krysser havområder, såkalte VOS-linjer. Da måles CO2-mengder i overflatevann.

– En annen metode er å utføre målinger på faste målestasjoner vha målerigger, eller ved jevnlig prøvetaking fra båt, mens en tredje måte er prøvetaking fra forskningsskip på tokt i forbindelse med dedikerte studier, sier Omar.

Forskningsdirektør Trond Dokken i Uni Research Klima er svært fornøyd med at OTC nå for alvor er i gang. 

– Det har vært en lang prosess å få ICOS og OTC på plass. Mange har jobbet utrettelig. Jeg må spesielt berømme Truls Johannessen for innsatsen han har lagt ned for å få dette på plass, sier Dokken.