Hjem
Aktuelt
HORISONT 2020 | KICK OFF

Marint prosjekt får millioner fra EU

Hans Tore Rapp skal lede EU-prosjektet SponGES. Kartlegging av svamp i Nord-Atlanteren kan gi både miljømessige og medisinske gevinster. Senteret åpner offisielt 19. til 21. april.

Rapp og Xavier
INTERNASJONALE AMBISJONER: Hans Tore Rapp og Joana R. Xavier forventer at SponGES bidrar til opprettelsen av internasjonale avtaler og strategiske verktøy for å bevare svampebunnene i dyphavene.
Foto/ill.:
Eivind Senneset.

Hovedinnhold

Professor Hans Tore Rapp ved Institutt for Biologi ved Universitetet i Bergen (UiB) skal koordinere EU-prosjektet Deep-sea Sponge Grounds EcosystemS of the North Atlantic (SponGES). Et internasjonalt team av forskere skal kartlegge og undersøke svampeøkosystemer i Nord-Atlanteren.

– Målet er å bygge et solid kunnskapsgrunnlag for å bevare og samtidig legge til rette for å kunne bruke og utnytte ressurser i områder der det er svampebunner på en bærekraftig måte. Svampebunnene er blant de mest mangfoldige, økologisk og biologisk viktige og sårbare økosystemene i dyphavene, sier Rapp.

Forskningsprosjektet får 10 millioner euro (cirka 95 millioner NOK) i en fireårsperiode fra EUs største forskningsprogram Horisont 2020 (H2020).

Vil bevare svampen

SponGES skal utvikle en økosystembasert tilnærming for hvordan man på en best måte kan ta vare på og utnytte svampefelt på dyphavet. Dette skal skje gjennom økt kunnskap, innovasjon, og evnen til å kunne forutse endringer i systemet.

– Den eneste måten å utvikle gode bevaringsstrategier for svamp er å ha en god forståelse av hvilke arter som utgjør økosystemet, hvor de befinner seg og hvordan de er forbundet med hverandre, sier postdoktor Joana Xavier ved Institutt for biologi.

Xavier har det administrative ansvaret for prosjektet og skal se til at de ulike forskerteamene i prosjektet leverer resultater til planlagt tid. I tillegg skal hun selv forske på svampenes mangfold og genetiske variasjoner.

Oversett økosystem

Svampedominerte miljøer i dyphavet har i økende grad blitt ansett som viktige økosystemer som bidrar til et bærekraftig hav, som til slutt er et gode for oss mennesker.

– Svampebunner er et av de mest oversette økosystemene i havet. Dette  er første gang et såpass stort og tverrfaglig forskningsprosjekt opprettes for å forske på disse, sier Xavier.

Forskerne skal kartlegge hele Nord-Atlanteren, fra Portugal og Florida i sør og videre nordover inn i arktiske områder. Det UiB-ledede prosjektet har med i alt 18 partnere, som for eksempel anerkjente Bedford Institute of Oceanography og Uppsala universitetet.

Flytter forskningsfronten

I EUs evaluering av prosjektet heter det at «Prosjektet vil flytte forskningsfronten fremover og øke kunnskapen om svampebunner, deres potensiale for teknologisk utvikling og hvordan de bør vurderes i forbindelse med forvaltning av sårbare naturområder og havressurser».

– Jeg tror at SponGES har potensial til å drive frem et paradigmeskifte i vår forståelse av det biologiske mangfoldet og hvordan det kommer til å bli påvirket av menneskelig aktivitet i dyphavene fremover, sier Xavier.

– Prosjektet er først og fremst et grunnforskningsprosjekt, men forskningen kan også gi store miljømessige og medisinske gevinster, sier Hans Tore Rapp.