Hjem
Aktuelt
Universitetsstyret

Styret vedtar rammer for marin satsing

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet får ansvar for universitetets marine satsing. Denne og flere andre saker ble tatt opp i styremøtet 28. april.

Bilde fra Muséplass
MUSÉPLASS: Universitetet i Bergens styre hadde møte torsdag 28. april.
Foto/ill.:
Sandra Jecmenica

Hovedinnhold

I strategien for 2016-2022 har Universitetet i Bergen tre satsingsområder: Klima og energiomstilling, globale samfunnsutfordringer, og marin forskning. Ett fakultet skal ha ansvar for å lede an satsingen på hvert av de ulike områdene.

På møtet i universitetsstyret torsdag 28. april ble det vedtatt at ansvaret for universitetets marine satsing skal ligge ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Hovedbegrunnelsen er at den marine satsingen ved universitetet har et klart faglig tyngdepunkt ved fakultetet, og at de andre fakultene står samlet om denne plasseringen.

Styret vedtok også en plan for oppfølging av strategien 2016-2022, og vedtok å videreføre satsingen på Open Access-publisering.

Styret vedtok et samarbeid med BKK om å oppgradere universitetets sjøvannforsyning. En ny, felles pumpestasjon vil sikre vannforsyningen til UiBs to sjøvannsanlegg som forsyner den marinbiologiske forskningen på Marineholmen, men også vann til bygningsoppvarming på Nygårdshøyden.

Ekstern finansiering og EU-satsninger

Høsten 2015 ble det opprettet en gruppe for bidrag- og oppdragsfinansiert aktivitet på Universitetet i Bergen (UiB), kalt BOA-teamet. En revisjonsrapport peker på flere forbedringsområder, og flere oppfølgingstiltak er allerede satt i verk. Styret tok rapporten til etteretning.

En del av arbeidet til BOA-teamet er å bistå når forskere søker om midler fra EU. Universitetsstyret vedtok også en egen handlingsplan for EU-finansierte satsninger i perioden 2016-2022.

Mentorer, stortingsmelding og samarbeid om lærerutdanning

Alle studenter kan ta del i en faglig mentorordning innen 2019. Dette er del av en handlingsplan for læringsmiljøet ved Universitetet i Bergen som ble vedtatt av universitetsstyret.

I februar sendte Kunnskapsministeren ti spørsmål til styrer ved norske institusjoner innen høyere utdanning. Svarene skal brukes til å utforme en stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning. Universitetet skal gi sine innspill til Kunnskapsdepartementet innen 1. juli. Saken har vært drøftet i Utdanningsutvalget, i et eget temamøte, og i et møte med U5-universitetene som ble holdt ved UiB. Fakultetene har frist til å gi innspill til 9. mai. Universitetsstyret skal behandle saken i møtet 2. juni.

Universitetsstyret vedtok i 2015 å videreføre samarbeid med Høgskolen i Bergen (HiB) for å styrke profesjonsutdanningene innen helse, teknologi og lærerutdanning. Lærerutdanningen ved HiB og fakultetene som er involvert i lærerutdanningene ved UiB har laget rapporten "Sammen for en sterkere lærerutdanning på Vestlandet", som ble lagt frem for styret. Styret ba om en mer konkret plan for utdannings- og forskningssamarbeid innen lærerutdanningen i løpet av høsten 2016.

En sak om modell for styring og ledelse ved universitetet var også oppe i universitetsstyret, som vedtok å behandle saken i møtet 2. juni.