Hjem
Fagområde for allmennmedisin
Disputas

Livmorhalsscreening blant innvandrerkvinner i Norge

Kathy Ainul Møen disputerte 28.11.2019 for Ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Cervical cancer screening among immigrants in Norway: Challenges, possibilities and the effect of an intervention”.

Doktorand Møen og disputasleder foran i et auditorium
Foto/ill.:
Esperanza Diaz

Hovedinnhold

Tidligere studier fra andre land har vist at innvandrerkvinner i vestlige land har lavere oppmøte til livmorhalsscreening enn kvinner som ikke er innvandrere. Samtidig har noen grupper innvandrerkvinner høyere sannsynlighet for å utvikle livmorhalskreft. Det var tre studier i Møens avhandling, inkludert en randomisert kontrollert studie.

For å kartlegge innvandreres deltakelse i livmorhalsscreeningen i Norge, gjorde Møen og medarbeidere en registerstudie som viste lavere deltakelse i screeningen blant innvandrere.

Den andre studien undersøkte helsepersonells perspektiv på livmorhalsscreening blant innvandrerkvinner. Møen og medarbeidere holdt tre fokusgrupper og fire intervjuer i Oslo blant fastleger, gynekologer og jordmødre, og utviklet en intervensjon basert på funnene.

Bergen ble delt inn i 20 geografiske områder som ble randomisert til intervensjon og kontroll områder. Intervensjonen blant fastleger inneholdt tre komponenter: 1) et kort seminar på legekontorene i lunsjen om viktigheten av å spørre innvandrerkvinner om livmorhalsprøve og gi informasjon, 2) en plakat på venterommene på legekontorene med beskjeden «you can prevent cervical cancer with a simple test; make an appointment with your doctor today» på somali, urdu, polsk og engelsk, og 3) en musematte til legene med samme beskjed.

Evalueringen av intervensjonen som ble gjort viste en absolutt effekt 2,6 med en konfidens intervall mellom 1.1 og 4.0 etter justering for screening ved intervensjonsstart (baseline). Intervensjonen økte oppmøte spesielt blant kvinner fra Polen, Pakistan og Somalia.

Hovedveileder var Esperanza Diaz og medveileder Bernadette Kumar. Avhandlingen går ut fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, i samarbeid med Enhet for migrasjon og helse, Folkehelseinstituttet i Oslo.