Hjem
Alrek helseklynge

Faglig forum

For å dra veksler på tverrfaglig samarbeid og dyrke fram et mest mulig fruktbart samarbeidsklima, er aktørene i klyngeprosjektet etablert i et felles faglig forum.

illustrasjon med logoer for alle partnere i helseklyngen

Hovedinnhold

For å utvikle Alrek Helseklynge er det tatt flere faglige initiativ, og med opprettelsen av Faglig forum i januar 2017 skal det stimuleres til mer initiativ og samordning. Det er de fem aktørene som skal inn i første byggetrinn av helseklyngen som deltar i forumet; Universitetet i Bergen (Det medisinske fakultet og Det psykologiske fakultet), Bergen kommune, Høgskulen på Vestlandet og NORCE. De skal bidra til at ansatte, studenter og samarbeidspartnere finner sammen i spennende utviklingsprosjekter fremover.

Faglig forums mandat er å:

  • arbeide for å identifisere områder for samhandling, utvikle og styrke faglig samarbeid med tanke på å oppfylle visjonen for helseklyngen: At den skal bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning, utdanning og innovasjon, samt skape fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling. Gruppens hovedfokus skal være relasjonene til de som skal inn i første byggetrinn/Årstadveien 17.
  • legge til grunn at klinisk arbeid, forebygging, helsefremmende arbeid i primærhelsetjenesten og kommunene skal ha særlig fokus. Dette innebærer å arbeide for løsninger for å møte fremtidens helseutfordringer, samt ivareta utdannings- og forskningsbehovene knyttet til denne sektoren.
  • utvikle fremtidsrettede tverrfaglige samhandlingsarenaer og arrangere 3-5 faglige møter årlig.
  • komme med forslag til prosess, og bidra til å etablere konkrete samarbeidsprosjekter innen områdene forskning, utdanning og innovasjon.
  • bidra til å spre informasjon om det faglige utviklingsarbeidet og levere saker til nettsidene for helseklyngen (https://www.uib.no/strategi/helseklynge)
  • etablere samarbeidsformer og møtestruktur som sikrer tett samarbeid med undergrupper for forskning, utdanning og innovasjon (se under) og nødvendig informasjon for Arbeidsgruppen

Faglig forum får ansvar for å opprette undergrupper med hovedarbeidsområder «ny innsikt» (hovedvekt på forskning), «fremtidens helsearbeider» (hovedvekt på utdanning) og «nyskapende løsninger» (hovedvekt på nyskapning og innovasjon i et bredt perspektiv).

Undergruppene kan variere i størrelse, men skal ha representasjon av ansatte og studenter fra alle samarbeidsmiljøer. Der det er naturlig kan også eksterne representanter inviteres inn i gruppene.