Hjem
Alrek helseklynge

Sentral brukergruppe (bygg)

Helseklyngeprosjektet har en sentral brukergruppe som skal behandle saker som berører brukere fra de institusjoner som skal inn i Årstadveien 17.

Hovedinnhold

Leder: Guri Rørtveit (UiB, Medisinsk fakultet)

En representant fra hver av de øvrige partnerne:
-    Åsa Hammar (UiB)
-    Sissel Brenna (HVL)
-    Erik Zakariassen (Uni Research)
-    Berit Angelskår (Bergen kommune)

Tre studenter fra UiB og HVL
-   Gard Åsmund Skulstad (Med Fakultet)
-   Espen Antonsen (Psyk Fakultet) 
-   Roar Hansen (HVL) 

Observatør fra vernetjenesten: 
-    June-Vibecke Knudtsen Indrevik, UiB

Brukergruppens mandat:

Den sentrale brukergruppen skal behandle saker som berører brukere fra de institusjoner som skal inn i Årstadveien 17, i tillegg til å være et rådgivende organ for Arbeidsgruppen. Brukergruppen ble oppnevnt av Arbeidsgruppen 22.09.2016.

Gruppen skal – innenfor rammen for prosjektet:

 • bidra til å avklare fremtidige funksjons- og arealbehov som er viktige for basisdrift og for utvikling av nye fellesarenaer for forskning, utdanning, formidling og innovasjon
 • foreslå løsninger som sikrer sambruk og effektiv utnyttelse av arealer
 • sikre tilfredsstillende brukerinvolvering

Som grunnlag for romprogrammering skal gruppen gjennomgå og avklare behov for

 • arbeidsplasser
 • møterom
 • undervisningsarealer
 • spesialrom (knyttet til klinikkdrift, behandlingsrom, visningsrom, velferdsteknologilab, etc)
 • felles infrastruktur (kantine, sykkelparkering, garderobe, utearealer, etc.)

I sitt arbeid skal gruppen vektlegge

 • helseklyngens visjon
 • arkitektur og tekniske løsninger som legger til rette for gode og fremtidsrettede arbeids- og undervisningsformer
 • byggutforming som fremmer trivsel, mulighet for faglig utvikling, samhandling og god kommunikasjon
 • virksomhetstilpassede romløsninger som er fleksible og robuste overfor endringer