Hjem
Alrek helseklynge

Faggruppe for innovasjon og e-helse

Gruppen skal drøfte mulighetene for utvikling og samarbeid på feltet innovasjon og e-helse i et folkehelse- og helsetjenesteperspektiv.

Faggruppe for innovasjon og e-helse ble utnevnt av Arbeidsgruppen for Alrek helseklynge i møte 09.11.17.

Mandat for faggruppen

Gruppen skal drøfte mulighetene for utvikling og samarbeid på feltet innovasjon og e-helse i et folkehelse- og helsetjenesteperspektiv. Gruppen bes om å identifisere samarbeidsflater mellom helsetjenesten, kommunene, utdanningsinstitusjonene og innovasjonsmiljøene.

Samarbeidet skal gi merverdi for befolkningen, de kommunale helsetjenestene, for utdanningsinstitusjonene og studentene.

  • Gruppen bes om å vurdere forskningsbehovet rundt primærhelsetjenesten sine behov for innovasjon og utvikling av tjenestene.
  • Gruppen bes om å vurdere hvordan studenter kan få økt kunnskap og innsikt i tjenesteinnovasjon og E-helse.
  • Gruppen bes spesielt om å vurdere hvordan brukermedvirkning kan styrke arbeidet og samarbeidet på disse områdene.
  • Gruppen skal ha tett kontakt med Faglig forum, som har et hovedansvar for relasjonene til de miljøene som skal inn i Årstadveien 17

Arbeidet er et ledd i samhandlingen rundt Alrek helseklynge og gruppen bes om å jevnlig rapportere til Arbeidsgruppen for helseklyngen. Det vil være en fordel om det ved avslutning av hvert år gis en kort skriftlig fremstilling av faggruppens fremdrift.

Gruppen ledes av prodekan for innovasjon ved Det medisinske fakultet(*) og har ytterligere representasjon fra UiB-PSYK, UiB-KMD, BTO, Mohn-senteret, HVL, NHH, Bergen kommune og Uni Research. Gruppen har i tillegg en brukerrepresentant.   Gruppens representanter kan suppleres ved behov.   (* endret våren 2018, ledelse fra HVL avklart)

Representanter i faggruppen (oppdatert 19.04.18):

Det medisinske fakultet UiB - leder

Vegard Thuseth,
(vara: Helge Ræder, prodekan for innovasjon helge.rader@uib.no )

Mohn-senteret/HVL (Fakultet for ingeniør- og naturfag) 

Jens Kristian Fosse, prodekan  jens.kristian.fosse@hvl.no

Høgskulen på Vestlandet

Mari Synnøve Berge, førsteamanuensis mari.synnove.berge@hvl.no

VIS

Tone Skår tsk@visinnovasjon.no

KMD fakultet UiB

Bente Irminger, Førsteamanuensis institutt for design, Bente.Irminger@uib.no

Bergen kommune

Kristin Brekke, Fagleder for digitalisering og e-helse, kristin.brekke@bergen.kommune.no

Helse Bergen

Hege Rob Moi hege.rob.moi@helse-bergen.no

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Tine Nordgreen, førsteamanuensis, Tine.Nordgreen@uib.no

NORCE

Arngeir Berge
arngeir.berge@norce.no

Ableon

Camilla Lindelid Strand Camilla.Strand@ableon.com

Helse - Bergen Næringsråd

Borghild Marie Skadal Midttun 
bmsm@bkkfiber.no 

Det medisinske fakultet, UiB - Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) 

Bettina Husebø
Bettina.husebo@uib.no

Brukerrepresentant

Thale Skogstad

Dag Einar Liland

StudentrepresentantPål Lystrup
VID

Nina V. Sletteland
NinaVahl.Sletteland@vid.no

Helse Vest IKT

Synnøve Olset 
synnove.olset@helse-vest-ikt.no