Hjem
Alrek helseklynge

Faggruppe for lærings- og mestringsaktivitet

Samarbeid i relasjon til lærings- og mestringsaktiviteter i Alrek helseklynge.

Faggruppe for lærings- og mestringsaktiviteter ble utnevnt av Arbeidsgruppen for Alrek helseklynge i møte 16.10.17.
 

Mandat for faggruppe for lærings- og mestringsaktivitet

Gruppen skal drøfte mulighetene for utvikling og samarbeid på feltet forebygging og mestring av kroniske sykdommer og langvarige helseutfordringer – i et primærhelseperspektiv. Å se utover de lovpålagte kravene for kommune- og spesialisthelsetjenesten åpner for at representantene i faggruppen utvider perspektivet på samarbeidsmulighetene. Arbeidet bygger på særavtalen som skal sikre videre drift av Lærings- og mestringsnettverket (LM nettverket), og styrke samarbeidet mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten i arbeidet med opplæring av pasienter, brukere og pårørende.

  • Gruppen bes om å identifisere samarbeidsflater mellom første- og annenlinjetjenesten som kan gi gevinst for det eksisterende LMS og frisklivssentralene og i tillegg gi merverdi for pasientene/brukerne/ pårørende, de kommunale helsetjenestene, for utdanningsinstitusjonene og studentene. For eksempel ved å fremme koblingen mellom visningsleilighet og velferdsteknologi, også med pårørende som ressurs.
  • Gruppen bes om å vurdere forskningsbehovet rundt LMS og hvordan aktørene kan samhandle om forskning både på metoder som anvendes samt nytten og effekten av ulike lærings og mestringstiltak
  • Gruppen bes om å vurdere hvordan studenter i profesjonsstudiene kan inkluderes i aktiviteter rundt Lærings- og mestringssenteret (hospitering, undervisning, arbeid med bachelor/mastergradsoppgaver m.m.).
  • Gruppen bes spesielt om å vurdere mulighetene for styrke eksisterende tilbud om helsepedagogikk og brukermedvirkning for fagpersoner som drifter LM virksomhet. Gruppen bes om å vurdere tiltak for å styrke brukernes innflytelse i LM tiltak, slik at erfaringskunnskap likestilles med fagkunnskap i planlegging, gjennomføring og evaluering av disse tiltakene.
  • Arbeidet er et ledd i samhandlingen rundt Alrek helseklynge og gruppen bes om å jevnlig rapportere til Arbeidsgruppen for helseklyngen.
  • Gruppen ledes av Helse Bergen/HDS sin representant og har ytterligere representasjon fra HDS, UiB, HVL, Bergen kommune og to brukerrepresentanter identifisert fra kommunen (evt SAFO / FFO). Gruppens representanter kan suppleres ved behov, f. eks. fra VID Høyskole, BTO og andre.

Representanter i faggruppen:

Bergen kommune

Tove Bergan, rådgiver Etat for helsetjenester

Oddbjørg Løken, leder Frisklivsentralen

Høgskulen på Vestlandet

Hanne Kristin Tuntland,  Fagseksjonsleder for Tverrfaglig master og EVU ved Institutt for helse og funksjon. 

Haraldsplass Diakonale sykehus

Elena Sandgathe, rådgiver 

Helse Bergen /HDS

Cathrine Bjorvatn, spesialrådgiver – leder av gruppen

Grethe Lill Hjartnes, Samhandlingsavdeling Haukeland Universitetssjukehus

Marie Tjelta, Lærings og mestringssenteret

Det psykologiske fakultet

Camilla Løvvik, Institutt for samfunnspsykologi

Anita Hansen (vara)

Det medisinske fakultet

 

Ane Johannessen, faglig leder TVEPS – Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring/ forsker ved IGS
Silje Foldøy Furu, fastlege ved Fjellsiden legesenter og stipendiat IGS

Fakultet for kunst, musikk og design (Griegakademiet) / NORCEFrode Aass Kristiansen 

Brukerrepresentant

Kristin Tuven

StudentrepresentantMia Laastad, Siri Flem Hansen
VID

Ragnhild Sekse