Hjem

Alrek helseklynge

Faggruppe for registre

Faggruppe for utvikling og samarbeid på feltet registre og andre helsedatakilder i et folkehelse- og helsetjenesteperspektiv.

Faggruppe for registre ble utnevnt av Arbeidsgruppen for Alrek helseklynge i møte 09.11.17.

Mandat for faggruppen

Gruppen skal drøfte mulighetene for utvikling og samarbeid på feltet registre og andre helsedatakilder i et folkehelse- og helsetjenesteperspektiv. Kunnskapsbehovet i helsetjenesten og for innbyggerne skal danne grunnlag for arbeidet.

Gruppen bes om å identifisere samarbeidsflater mellom institusjonene for å få best mulig forskning ut av registerdata i samhandling mellom helsetjenestene, kommunene og forskningsinstitusjonene.

Samarbeidet skal gi merverdi for befolkningen, de kommunale tjenestene, for utdanningsinstitusjonene og studentene.

  • Gruppen bes om å vurdere hvordan samarbeidspartnerne kan få mest mulig nytte av eksisterende registre og nye forskningsinfrastrukturer med tilgang til helsedata ved å gjøre bruk av den samlete kompetansen i gruppen
  • Gruppen bes identifisere øvrige miljø utover helsetjenester og helseregistre som kan supplere gruppen med relevant kompetanse
  • Gruppen bes om å vurdere hvordan studenter kan få økt kunnskap og innsikt i data som genereres fra registre, helseundersøkelser og nettverk
  • Gruppen bes om å foreslå innretning på samarbeid og samhandling
  • Gruppen bes spesielt om å beskrive merverdi for aktørene i et forskningsperspektiv, folkehelseperspektiv, brukerperspektiv og tjenesteperspektiv.

Arbeidet er et ledd i samhandlingen rundt Alrek helseklynge og gruppen bes om å jevnlig rapportere til Arbeidsgruppen for helseklyngen. Det vil være en fordel om det ved avslutningen av hvert år gis en kort skriftlig fremstilling av faggruppens fremdrift.

Gruppen ledes av representant for Folkehelseinstituttet og har ytterligere representasjon fra UiB- MED, UiB-PSYK, Uni Research, Høgskulen på Vestlandet, Bergen kommune og Haukeland Universitetssjukehus. Gruppens representanter kan suppleres ved behov, og f.eks. er Hordaland fylkeskommune en aktuell samarbeidende aktør.

NB!
Representantene i faggruppen er ikke per dags dato (04.06.2018) fastsatt. Siden blir oppdatert så snart dette er avklart.