Hjem
Alrek helseklynge

Faggruppe for registre

Faggruppe for utvikling og samarbeid på feltet registre og andre helsedatakilder i et folkehelse- og helsetjenesteperspektiv.

Innhold

Faggruppe for registre ble utnevnt av Arbeidsgruppen for Alrek helseklynge i møte 09.11.17.

Mandat for faggruppen

Gruppen skal drøfte mulighetene for utvikling og samarbeid på feltet registre og andre helsedatakilder i et folkehelse- og helsetjenesteperspektiv. Kunnskapsbehovet i helsetjenesten og for innbyggerne skal danne grunnlag for arbeidet.

Gruppen bes om å identifisere samarbeidsflater mellom institusjonene for å få best mulig forskning ut av registerdata i samhandling mellom helsetjenestene, kommunene og forskningsinstitusjonene.

Samarbeidet skal gi merverdi for befolkningen, de kommunale tjenestene, for utdanningsinstitusjonene og studentene.

 • Gruppen bes om å vurdere hvordan samarbeidspartnerne kan få mest mulig nytte av eksisterende registre og nye forskningsinfrastrukturer med tilgang til helsedata ved å gjøre bruk av den samlete kompetansen i gruppen
 • Gruppen bes identifisere øvrige miljø utover helsetjenester og helseregistre som kan supplere gruppen med relevant kompetanse
 • Gruppen bes om å vurdere hvordan studenter kan få økt kunnskap og innsikt i data som genereres fra registre, helseundersøkelser og nettverk
 • Gruppen bes om å foreslå innretning på samarbeid og samhandling
 • Gruppen bes spesielt om å beskrive merverdi for aktørene i et forskningsperspektiv, folkehelseperspektiv, brukerperspektiv og tjenesteperspektiv.

Arbeidet er et ledd i samhandlingen rundt Alrek helseklynge og gruppen bes om å jevnlig rapportere til Arbeidsgruppen for helseklyngen. Det vil være en fordel om det ved avslutningen av hvert år gis en kort skriftlig fremstilling av faggruppens fremdrift.

Representantene i faggruppen

 • Tone Bjørge, Det medisinske fakultet UiB (leder i første periode)
 • Marjolein Iversen, Høgskulen på Vestlandet
 • Petur Benedikt Juliusson, Folkehelseinstituttet
 • Sabine Ruths, NORCE
 • Marta Ebbing, Haukeland Universitetssjukehus
 • Morten Birkeland, Det psykologiske fakultet UiB
 • Trond Egil Hansen, Bergen kommune