Hjem
Alrek helseklynge
Nyhet

Utlysning samarbeidsmidler 2019

For 2019 har prosjektet Alrek helseklynge avsatt kr. 600 000 til samarbeidsprosjekter i arbeidet med helseklyngen.

illustrasjon av nytt bygg på årstadvollen som skal bli helseklynge
Foto/ill.:
b+b Arkitekter AS

Hensikten er å tilrettelegge for et utvidet faglig samarbeid for miljøene som er en del av klyngesatsingen, og å stimulere til felles studentinitiativ for helseklyngen. Målgruppen for søknad om midler er alle miljøer som er involvert i samarbeidet om helseklyngen.

Faglig forum arrangerer jevnlig felles møtepunkter for klyngen, som en arena for å sette potensielle samarbeidspartnere i kontakt med hverandre.

Formål for midlene: Forskningsformål, utdanningssamarbeid, studentsamarbeid
Det vil i første rekke være snakk om såkornmidler. Søknaden bør omhandle nye samarbeidsprosjekt eller tiltak som det ikke tidligere er tildelt støtte til.

Kriterier for midlene:

  • Tema: folkehelse eller primærhelsetjeneste
  • Det må være med minimum 3 samarbeidspartnere fra målgruppen, for å sikre ulike innfallsvinkler for et tema.
  • For forskningsprosjekter: Det er et krav å ha med 1 kommunepartner (kommune eller partner med tilknytning til kommune). Bekreftelse fra kommunepartner må vedlegges søknaden.

Søknader som har fokus på prosjekter relatert til de tematiske faggruppene (Lærings- og mestringsaktivitet, Innovasjon og e-helse, Registre) vil bli prioritert.

For studentmidlene kreves det at tiltak innbefatter studenter fra flere av fakultetene/institusjonene som er deltagere i helseklyngen. Studenttiltakene – sosiale eller prosjektorienterte - skal være tverrfaglige og bidra til å løfte perspektiver om morgendagens helseutfordringer.

Søknadsfrist: 12. november 2018

Det er en uavhengig vurderingsgruppe nedsatt av Arbeidsgruppen for Alrek helseklynge som skal behandle og vurdere søknadene, før en endelig fordeling blir vedtatt av Arbeidsgruppen. 
Søknadene legges inn på denne lenken: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=5274675

Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av formål, samarbeidsrelasjoner og videre plan for prosjektet etter oppstartsfasen. Den må i tillegg inneholde budsjett.  Samlet søknad skal ikke være mer enn to sider.

Understøtting av de strategiske målene for helseklyngen vil bli tillagt vekt i tildelingen: http://www.uib.no/strategi/helseklynge/101660/helseklyngen-%E2%80%93-en-del-av-uibs-strategi

Av totalsummen på kr. 600 000 vil inntil kr. 200 000 settes av til studentprosjekter og de resterende midlene vil fordeles til forsknings- og/eller utdanningsprosjekter.  

Det kan søkes om mellom kr. 10 000 og 100 000 kroner.  Midlene må benyttes innenfor 2019.

For nærmere informasjon om samarbeidsmidlene, ta kontakt med seniorrådgiver Kristin Walter ved Det medisinske fakultet UiB kristin.walter@uib.no tlf. 55 58 65 59