Hjem
Alrek helseklynge
Alrek helseklynge

Utlysning samarbeidsmidler 2020

For 2020 har prosjektet Alrek helseklynge avsatt kr. 500 000 til samarbeidsprosjekter i arbeidet med helseklyngen.

Logo alrek
Foto/ill.:
Arjun Ahluwalia

Hovedinnhold

Hensikten med denne utlysningen er å tilrettelegge for et utvidet faglig samarbeid for miljøene som er en del av klyngesatsingen, og å stimulere til felles studentinitiativ for helseklyngen. Alle miljøer som er involvert i samarbeidet om helseklyngen kan søke om samarbeidsmidler, og en andel av midlene er avsatt til studentprosjekter.

Faglig forum arrangerer jevnlig felles møtepunkter for klyngen, som en arena for å sette potensielle samarbeidspartnere i kontakt med hverandre.

Formål med midlene: Forskningsformål, utdanningssamarbeid, studentsamarbeid.
Det vil i første rekke være snakk om såkornmidler, og det er ikke aktuelt med frikjøp fra faste stillinger som har liknende funksjon. Søknaden bør omhandle nye samarbeidsprosjekt eller tiltak som det ikke tidligere er tildelt støtte til.

Kriterier for midlene:

  • Tema: Folkehelse, primærhelsetjeneste eller samhandling.
  • Det må være med minimum tre samarbeidspartnere fra helseklyngen, for å sikre ulike innfallsvinkler for et tema.
  • For forskningsprosjekter: Det er et krav å ha med minst én kommunepartner (kommune eller partner med tilknytning til kommune). Signert bekreftelse fra kommunepartner må vedlegges søknaden.

For studentmidlene kan det søkes om faglige prosjekter, sosiale arrangementer eller andre tiltak. Prosjekter eller tiltak som det søkes midler til skal være tverrfaglige og bidra til å løfte perspektiver om morgendagens helseutfordringer. Det er ønskelig at prosjektet/tiltaket innbefatter studenter fra flere av institusjonene i helseklyngen.

Søknadsfrist: 12. november 2019

Det er en uavhengig vurderingskomité nedsatt av Arbeidsgruppen for Alrek helseklynge som skal behandle og vurdere søknadene, før en endelig fordeling blir vedtatt av Arbeidsgruppen. Søknadene legges inn på denne lenken: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7163469

Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av formål, samarbeidsrelasjoner og videre plan for prosjektet etter oppstartsfasen. Den må i tillegg inneholde budsjett. Samlet søknad skal ikke være mer enn to sider.

Understøtting av de strategiske målene for helseklyngen vil bli tillagt vekt i tildelingen: https://www.uib.no/strategi/helseklynge/101660/helseklyngen-%E2%80%93-en-del-av-uibs-strategi

Av totalsummen på kr. 500 000 vil inntil kr. 100 000 settes av til studentprosjekter og de resterende midlene vil fordeles til forsknings- og/eller utdanningsprosjekter.

For alle typer prosjekter, kan det søkes om mellom kr. 10 000 og 100 000. Midlene må benyttes innenfor 2020 med muntlig rapportering til arbeidsgruppen i løpet av året, og skriftlig sluttrapport. Rapportene skal utarbeides på en felles mal og utformes med tanke på publisering på nettsidene til Alrek helseklynge.

For nærmere informasjon om samarbeidsmidlene, ta kontakt med seniorrådgiver Kristin Walter ved Det medisinske fakultet UiB kristin.walter@uib.no tlf. 55 58 65 59

Her finner du oversikt over tidligere innvilgede søknader

2019: https://www.uib.no/alrekhelseklynge/123012/tildeling-av-samarbeidsmidler-2019

2018: https://www.uib.no/med/116677/deler-ut-400-000-til-samarbeidsprosjekter