Hjem
Alrek helseklynge
Studentpanelet

Studentpanelet Alrek helseklynge

Alrek helseklynge er et fremtidsrettet klyngeprosjekt initiert av Universitet i Bergen. I klyngen samarbeider sentrale aktører innen helse og utdanning i Bergen om innovative helse- og omsorgsløsninger i folkehelsen og primærhelsetjenesten.

Studentpanelet er opprettet på oppfordring av arbeidsgruppen for Alrek helseklynge og Faglig Forum. Panelet er et rådgivende organ for faggruppene og arbeidsgruppen i studentrelaterte saker, særlig knyttet til tverrfaglig samarbeid. Studentpanelet er bestående av individuelt engasjerte studenter fra de ulike fagmiljøene tilknyttet Alrek helseklynge, som ønsker å bidra til å fremme studenters muligheter og tilgang til tverrfaglig samarbeid og kunnskap. Studentpanelet er ikke et representativt eller valgt organ, derfor skal studentenes fagutvalg rådføres i større studentrelaterte saker.

 • Studentpanelets oppgaver

Studentpanelet skal bidra med innspill og ideer til hvordan å fremme tverrfaglig samarbeid innad i klyngens studentgrupper, samt mellom studentene og de ulike fagmiljøene. Det er nødvendig at Studentpanelets medlemmer gis mulighet til å delta på samhandlingsarenaer som vedrører aktuelle tema som kan bidra i dette arbeidet.

 • Studentpanelets mandat

 1. Studentpanelet skal være en pådriver for tverrfaglig samarbeid blant studentene tilknyttet Alrek helseklynge.
 2. Studentpanelet skal i opprettelsesfasen være et rådgivende organ for faggruppene, arbeidsgruppen og styret i Alrek helseklynge i studentrelaterte saker med fokus på tverrfaglig samarbeid, I større studentpolitiske saker skal studentenes respektive fagutvalg forespørres.
 3. Studentpanelet skal være ambassadører for helseklyngen og drive opplysningsarbeid om klyngens arbeid og arrangementer ut til studentene, da særlig med fokus på tverrfaglig samarbeid og kunnskap.

  Sammensetning og konstituering

  Oppnevning

  I en oppstartsfase er medlemmer til Studentpanelet rekruttert inn via ulike arrangementer i regi av Alrek helseklynge. I denne fasen er fostring av engasjement og opprettelse av et driftsdyktig Studentpanel prioritert over representativitet.
  I Studentpanelet skal studenter fra alle utdanningsinstitusjonene i Alrek helseklynge være representert. Studentpanelet skal bidra med rullerende rekruttering til panelet slik at det er levedyktig tross naturlig utskiftning av medlemmer.

  Sammensetning 2019

Rolle i Studentpanelet

Navn

Leder

Kamilla Henny Giskegjerde

Nestleder

Richard Eriksen

Økonomiansvarlig

Jonas Bull Haugsøen

Medlemsliste

Marlen Stalheim, Elina Hatleskog Kjellesvik, Mia Laastad Bjørlykke, Katrine Viktoria Hole, Irene Liljegren, Pål Teigland Lystrup, Siri Flem Hansen

Konstituering

Studentpanelet konstituerte seg selv på det første møtet 21.11.2018 og valgte leder, nestleder og økonomiansvarlig.