Hjem
Alrek helseklynge

Faggruppe for migrasjon og innvandrerhelse

Faggruppen skal blant annet identifiserer aktuelle famijøer for migrasjon og innvandrerhelse i Bergen og skape en samarbeidsarena.

Mandatet for faggruppen ble vedtatt av Arbeidsgruppen i møte 6. februar 2020. 

Mandat

Gruppen bes om å identifisere samarbeidsflater mellom institusjoner i Bergen. Hensikten er å skape merverdi for befolkningen, for de kommunale helsetjenester, for forsknings- og utdanningsinstitusjonene, studenter og klinikere.

  • Gruppen bes om å identifisere aktuelle fagmiljøer for migrasjon og innvandrerhelse i Bergen
  • Gruppen bes om å vurdere hvordan samarbeidspartnerne kan få best mulig nytte av hverandre innen forskning og undervisning
  • Gruppen bes om å skape en samarbeidsarena der de relevante fagmiljøene møtes
  • Gruppen bes om å identifisere aktuelle tema for samarbeid.

Gruppen er et ledd i samhandlingen rundt Alrek helseklynge og gruppen bes om å rapportere om sin virksomhet til Arbeidsgruppen for helseklyngen årlig. Gruppen ledes i første periode av Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet.  Gruppen ønskes i første omgang å ha representasjon fra Bergen Kommune, UiB-Det medisinske fakultet, UiB-Det psykologiske fakultet, UiB-Fakultet for kunst, musikk og design, UiB-Det juridiske fakultet, UiB-Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Haukeland universitetssykehus, Haraldsplass Diakonale Sykehus, NORCE, Høgskolen på Vestlandet, VID vitenskapelige høgskole og Vestland fylkeskommune. Gruppens representanter kan suppleres ved behov.

Bakgrunn

Norge har i mange år mottatt innvandrere fra forskjellige land. Årsakene er både norske behov for mer arbeidskraft, men også innvandrernes behov for et nytt land å bo i på grunn av vanskelige situasjoner oppstått i deres eget land. Økt migrasjon og endringer i sykdomsbildet i andre land og regioner vil kunne påvirke helsesituasjonen i Norge. Vi har behov for mer kunnskap om disse forholdene. Kommunenes arbeid med helseutfordringer knyttet til økt innvandring, forventes å øke. Kunnskap og utvikling med hensyn til å ivareta alle disse gruppenes behov vil være en viktig del av kompetanse- og kunnskapsbehovet i kommunesektoren. Behov for mer kunnskap innen dette feltet er også viktig for forsknings- og utdanningssektoren (FoU). Det er behov for forskning og undervisning innen disse tema og FoU-miljøene i Bergen og Bergen Kommune deler et ønske om kompetanseheving innen migrasjon- og innvandrerhelse. Det foreslås å etablere en faggruppe som sikrer samarbeid og dialog mellom FoU-miljøene, utdanningsinstitusjonene og kommunehelsetjenesten i Bergen.

Universitetet i Bergen har definert Globale samfunnsutfordringer som et av sine satsningsområder. Området har en strategisk arbeidsgruppe som har hovedfokus på temaene Migrasjon, helse og ulikhet, og som arbeider for å fremme disse tema innen forskning og undervisning. Denne arbeidsgruppen har ikke en egen gruppe for migrasjon og innvandrerhelse, men det er ønskelig at en slik gruppe etableres og fremmer samarbeid mellom relevante institusjoner i regionen. Alrek helseklynge vil være en god forankring for en slik gruppe.

Representanter i faggruppen

Per 05.05.2020

Det medisinske fakultet UiB (leder)

 

Professor Esperanza Diaz, Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) Esperanza.Diaz@uib.no

 

Professor Bente Moen, Senter for internasjonal helse (SIH) – vara for leder Bente.Moen@uib.no

Det psykologiske fakultet, UiB

 

Førsteamanuensis Fungisai Gwanzura Ottemöller, HEMIL 
Fungi.Ottemoller@uib.no

 

Det juridiske fakultet, UiB

 

Dekan Karl Harald Søvig
karl.sovig@uib.no

Fakultet for kunst, musikk og design,  UiB

 

Førsteamanuensis Viggo Krüger og professor Brynjulf Stige (ev vara) 
Viggo.Kruger@uib.no, Brynjulf.Stige@uib.no

 

Haukeland Universitetssykehus

 

Sykehusprest Øyvind Rise oyvind.rise@helse-bergen.no

 

NORCE

 

Martin Skagseth og Tonje Fyhn (vara)  tofy@norceresearch.no

VID vitenskapelige høgskole

 

Førsteamanuensis Kari Britt Hagen  kabrhagen@gmail.com

 

Høgskulen på Vestlandet

 

Maria Nordheim Alme, Ingrid Spjeldnæs og Ragnhild Ihle
Maria.Nordheim.Alme@hvl.no

Ingrid.Onarheim.Spjeldnes@hvl.no

Ragnhild.Ihle@hvl.no

 

Vestland fylkeskommuneManal Mustafa