Hjem
Alrek helseklynge

Faggruppe barn og unge

Faggruppen skal se på mulighetene for utvikling og samarbeid på feltene livskvalitet, forebygging, mestring og trygge, sømløse tjenester for barn og unge i et folkehelse- og helsetjenesteperspektiv.

Gruppen må ha et helhetsperspektiv i arbeidet med å bedre barn og unges helse, på tvers av tjenestenivå, faggrenser (somatikk og psykiatri) med fokus både på forebygging (primær og sekundær) og helsetjenestetilbud (primær og spesialisthelsetjenesten).

Barn og unges helse har mange avhengigheter både før og etter sykdom oppstår.  Arbeidsgruppen må ha bredt perspektiv. Politiske føringer i Nasjonal Helse og sykehusplan utvider perspektivet på samarbeidsmulighetene mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten med utadvendte sykehus og helseteam. En fellesnevner for arbeidet er satsning på mestring, fysisk aktivitet, ernæring og farmasi, og arbeidet skal være med å bryte ned skiller mellom første- og annenlinjetjenesten, samt idrettslag og aktivitetstilbud i barn og unges nærmiljø.

Mandat for faggruppen

Vedtatt av Arbeidsgruppen for Alrek helseklynge 6. februar 2020.

 • vurdere forskningsbehovet rundt fysisk aktivitet, ernæring og farmasi hos barn og unge, og hvordan aktørene kan samhandle om forskning rundt dette
 • identifisere samarbeidsflater mellom første- og annenlinjetjenesten, idrettslag og andre arenaer, som kan gi gevinst for helse, helsetilbud og integrering av barn og unge i fysiske aktivitetstilbud
 • vurdere muligheten for å skape synergier og styrke eksisterende initiativ
 • styrke brukermedvirkning i samarbeidet
 • bidra til å skape møtearenaer i klyngen for initiativ rettet mot barn og unge for studenter, forskere, helsearbeidere og andre aktuelle samfunnsaktører

Gruppens medlemmer, per juni 2020:

 • Maria Norheim, Psykologspesialist, Avdeling for kunnskapsutvikling i Etat for barn og familie, Bergen kommune (leder)
 • Liv Kleve, Klinikkdirektør Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU), Helse Bergen 
 • Gottfried Greve, lege ved Hjerteavdelingen bed Barne- og ungdsomsklinikken (BUK) tilknyttet Energisenteret for barn og unge, Helse Bergen (også professor i pediatri, Klinisk institutt 2, UiB) 
 • Lars Peder Bovim, Seksjonsleder for barn og unge, divisjon psykisk helsevern, Seksjonsleder for Energisenteret for barn og unge, Helse Bergen
 • Ellen Haug, førsteamanuensis ved HEMIL-senteret, UiB
 • Kjell Morten Stormark, NORCE
 • Unni Vågstøl, HVL
 • Bente Andersen, HVL