Hjem
Alrek helseklynge

Tildeling av samarbeidsmidler

Oversikt over prosjekter som har fått tildelt samarbeidsmidler.

Hovedinnhold

2020

Kontaktansvarlig

Samarbeidspartnere

Navn på prosjekt

Sum fordeling

Edvin Schei,
UiB -IGS

UiB/MedFak: Medisinstudiet, UiB/IGS, UiB/K1 (ernæring), UiB/Psykologisk fakultet, Bergen kommune/USHT

Hvordan styrke profesjonalitet og pasientsentrert kommunikasjon gjennom utdanning og helsefaglig praksis?

89 000

Marianne Clementine Håheim, Brukerpanelet

Brukarpanelet,  Faggruppe for lærings- og mestringsaktivitet Alrek helseklynge, Helse Bergen/LMS

Brukarstyrt dag på helsepedagogikkurs for helsepersonell

40 000

Esperanza Diaz, UiB - IGS

UiB/IGS, UiB/Inst for klinisk psykologi, UiB/Med fak., VID/

Fakultet for helsefag

Tverrfaglig undervisningsopplegg for bruk av tolk i klinisk praksis

100 000

Randi Træland Hella,
Bergen kommune

Bergen kommune, Folkehelseinstituttet og BarnKUNNE ved Høgskulen på Vestlandet

Helsefremmende barnehager

50 000

Lisa Marie Haraldseide, NORCE

NORCE/ Allmennmed.  forskningsenhet, HVL/Senter for omsorgsforsking, vest, UiB/ IGS, , Kvam Kommune/Avd. Helse

E-læringskurs: Identifisering av skrøpelighet og atypisk presentasjon ved sykdom og skade hos eldre  - Et kompetansehevingsprosjekt for helsepersonell i primærhelsetjenesten og i den akuttmedisinske kjeden

99 590

Annika Rosén,
UiB - IKO

UiB/Medisinsk fakultet (IKO), UiB/Psykologisk fakultet, Tannhelsetjenesten i Hordaland

Tverrfaglig utredning av Temporomandibulær dysfunksjon (TMD): Evaluering av TMD retningslinjer i primær- og tannhelsetjenesten

100 000

2019

Samarbeid innen forskning og utdanning:

Kontaktansvarlig

Samarbeidspartnere

Navn på prosjekt

Sum tildeling

Simon Øverland, Folkehelseinstituttet

FHI, Bergen Kommune, NORCE

Videreutvikling av forskning med Helseprofil 0-20

100 000

Maria Ranes, Kreftsenter for opplæring og rehabilitering (Helse Bergen)

Helse Bergen, Bergen kommune, HVL

FRAM (Fysisk rehabilitering med aktivitet og mestring for kreftoverlevere)

 82 760

Marit Vassbotten Olsen

Bergen Kommune, HVL, SimArena, TVEPS/UiB og USHT Hordaland

Fasilitatorkurs i simuleringsmetode for ansatte i primærhelsetjenesten

100 000

Reidun Kjome, IGS/UiB

UiB, HVL, Bergen kommune og BTO

Innovasjon og e-helse for hjemmeboende eldre med sammensatte sykdommer: brukerstyrt forskning og utdanning

 37 500

 

Studentsamarbeid:

 

Kontaktansvarlig

Navn på prosjekt

Sum tildeling

Heidi Marie Kirkeng Kjølstad, student MA  helsefremmende arbeid og helsepsykologi

Alrek Studentpanel

 

60 000

2018

Søknader om samarbeid innen forskning og utdanning:
 

Kontaktansvarlig

Navn på prosjekt

Sum tildeling

Sabine Ruths, Allmennmedisinsk forsknings-enhet (UNI) og IGS/UiB

Fastlegetjenestens rolle for arbeidsdeltakelse hos pasienter med depresjon – en nasjonal registerstudie

100 000

Liv Jorunn Solstad, Senter for omsorgsforskning Vest, HVL

INTRO- Introduksjon til den kommunale helse- og omsorgssektoren

75 000

Ane Johannessen, IGS/UiB

Tverrprofesjonell samarbeidslæring på Lærings- og mestringssenteret i Bergen og Frisklivs- og meistringssenteret i Fjell, Sund og Øygarden

24 000

Anna Helle-Valle, Avdeling for Sykehjemsmedisin/ Bergen kommune og Institutt for Samfunnspsykologi/UiB

Uro på forsterket psykiatrisk enhet på sykehjem - et aksjonsforskningsprosjekt med ansatte og beboere

100 000

 

Søknader om studentsamarbeid:
 

Kontaktansvarlig

Navn på prosjekt

Sum tildeling

Kristin Stotesbury (psykologistudent)

Hvordan oppleves det å bruke lavterskel chat-tjeneste?

50 000

Lene Dæhlin (medisinstudent)

Tverrprofesjonell studentdrevet klinikk

30 000

Martha Rolland Jacobsen (tannlegestudent)

Behandling av pasienter med flyktningebakgrunn

20 000