Hjem
Alrek helseklynge
Utlysning

Utlysning samarbeidsmidler 2021

Hensikten med utlysningen er å tilrettelegge for et utvidet faglig samarbeid for miljøene som er en del av klyngesatsingen, og å stimulere til felles studentinitiativ for helseklyngen.

Logo alrek
Foto/ill.:
Arjun Ahluwalia

Hovedinnhold

Alle miljøer som er involvert i samarbeidet om helseklyngen kan søke om samarbeidsmidler, og en andel av midlene er avsatt til studentprosjekter.

Formål med midlene: Det kan søkes om midler til både forsknings- og innovasjonssamarbeid, utdanningssamarbeid og studentsamarbeid.

Om midler til forskning, innovasjon og utdanning:

  • Tema: Folkehelse, primærhelsetjeneste eller samhandling. Prosjekter relevante for de to nye Faggruppene, Migrasjon og innvandrerhelse og Barn og unge, prioriteres. Det kan likevel søkes om prosjekter relevante for de øvrige faggruppene.
  • Det vil i første rekke være snakk om såkornmidler, og det er for UH-sektoren ikke aktuelt med frikjøp fra faste stillinger som har liknende funksjon. Søknaden bør omhandle nye samarbeidsprosjekt eller tiltak som det ikke tidligere er tildelt støtte til.
  • Det må være med minimum tre samarbeidspartnere fra helseklyngen, for å sikre ulike innfallsvinkler for et tema. For forskningsprosjekter er det krav om å ha med minst én kommunepartner (kommune eller partner med tilknytning til kommune). Bekreftelse på reelt samarbeid må vedlegges søknaden.

Om studentmidler:

Studenter kan søke om midler til faglige prosjekter, sosiale arrangementer eller andre tiltak. Slike prosjekter eller tiltak skal være tverrfaglige og bidra til å løfte perspektiver om dagens og morgendagens helseutfordringer. Det er ønskelig at prosjektet/tiltaket innbefatter studenter fra flere av institusjonene i helseklyngen.

Søknadsfrist: 13. november 2020

Det er en uavhengig vurderingskomité nedsatt av Arbeidsgruppen for Alrek helseklynge som skal behandle og vurdere søknadene, før en endelig fordeling blir vedtatt av Arbeidsgruppen. Søknadene legges inn på denne lenken: Samarbeidsmidler 2021- Alrek helseklynge

Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av formål, samarbeidsrelasjoner og videre plan for prosjektet/tiltaket etter oppstartsfasen. Den må i tillegg inneholde budsjett. Samlet søknad skal ikke være mer enn to sider.

Understøtting av de strategiske målene for helseklyngen vil bli tillagt vekt i tildelingen:

Av totalsummen på kr. 400 000 vil inntil kr. 50 000 settes av til studentprosjekter/tiltak og de resterende midlene vil fordeles til forsknings-, innovasjons- og/eller utdanningsprosjekter.

For alle typer prosjekter, kan det søkes om mellom kr. 10 000 og 100 000. Midlene må benyttes innen utgangen av 2021, evt. med rom for søknad om utsettelse dersom covid-19-epidemien gjør det vanskelig å gjennomføre innen 2021. Det skal være muntlig rapportering til helseklyngen i løpet av året, og skriftlig sluttrapport. Rapportene skal utarbeides på en felles mal og utformes med tanke på publisering på nettsidene til Alrek helseklynge.

For nærmere informasjon om samarbeidsmidlene, ta kontakt med seniorrådgiver Kristin Walter ved Det medisinske fakultet UiB kristin.walter@uib.no tlf. 55 58 65 59

Her finner du informasjon om tidligere tildelinger: Samarbeidsmidler