Hjem
Institutt for sosialantropologi
antropologer i arbeidslivet

Fagkoordinator i Flyktningetjenesten

- Jeg har vært så ekstremt heldig at det nesten er litt flaut, sier Silje Hjelmeland Olsen om overgangen fra studier til arbeidslivet. Fire dager etter mastereksamen i sosialantropologi våren 2012 fikk hun tilbud om jobb som fagkoordinator i Flyktningetjenesten i hjemkommunen Kvinnherad.

Hovedinnhold

Som fagkoordinator er det min oppgave å veilede andre instanser, deriblant skole, barnehage og helsetjenester i deres møter med våre nye innbyggere. Da er det viktig å fremme en forståelse for at andre kulturer kan berike vår hverdag.

Fullført grad: 2012

Kan du fortelle om arbeidet som fagkoordinator forflyktningetjenesten og dine viktigste arbeidsoppgaver i stillingen?

Som fagkoordinator for flyktningetjenesten skal jeg koordinere arbeidet mellom flyktningtenesta og andre instanser samt arbeidet mellom oss på kontoret. Jeg har det faglige ansvaret og skal sørge for at vårt arbeid er i tråd med introduksjonsloven og UDI sine retningslinjer. Jeg skal ha kontakt med presse og andre som trenger vår veiledning i forbindelse med saker knyttet til våre brukere. Videre skal jeg skrive en politisk innstilling og fremme den i kommunestyret, hvorpå det skal fattes et politisk vedtak om hvor mange flyktninger en skal bosettes i løpet av en gitt periode. Dette vedtaket skal flyktningetjenesten innfri.

Hva er det beste med jobben, og hva er mest utfordrende?

Det aller beste med jobben min er at den er fullstendig uforutsigbar. Fordi vi er et lite kontor er jeg også kontaktpersonen til halvparten av mine brukere. Det betyr at jeg i løpet av en dag får arbeide med utrolig mange ulike perspektiv. Dagen i dag bestod for eksempel av møte med fagkoordinator for rus/psykiatri, støttekontakt, voksenopplæringa og verksemdleier. Etter det fulgte jeg en bruker til NAV, hadde en tolkesamtale, meldte registrering til nasjonalt introduksjonsregister (NIR), tok meg av fraværslister, snakket med ett mottak om bosettingen vi skal gjøre neste uke og handlet inn møbler til våre kommende beboere. Jeg fikk også tid til en eritreisk lunsj med noen av brukerne mine. Det som er det mest utfordrende er at arbeidstiden ikke strekker til og jeg alltid tenker at jeg skulle gjort mer. Heldigvis får jeg gode tilbakemeldinger fra brukerne som veier opp for denne følelsen.

På hvilke måter er studiene i sosialantropologi relevante for din arbeidssituasjon?

Det har vært så utrolig viktig! Hver eneste dag forteller mine kollegaer meg hvor inspirerende det er å arbeide sammen med en sosialantropolog nettopp fordi vår fagkompetanse er synlig på alle felt. Som en brobygger mellom ulike kulturer er nettopp formidlingsarbeidet viktig. Som fagkoordinator er det min oppgave å veilede andre instanser, deriblant skole, barnehage og helsetjenester i deres møter med våre nye innbyggere. Da er det viktig å fremme en forståelse for at andre kulturer kan berike vår hverdag. Fagkompetansen og de analytiske evnene en sosialantropolog har tilegnet seg i løpet av studiet gjør at veiledningsarbeid kommer ganske naturlig. Antropologien fremmer også emiske perspektiv som er så sentralt for denne type arbeid. 

Hvordan opplevde du overgangen fra studiene til arbeidslivet?

Jeg har vært så ekstremt heldig at det nesten er litt flaut. Jeg hadde eksamen 19. januar, intervju 23. januar og fikk jobben senere samme dag. Her skal jeg arbeide i 13 måneder og tiden går rimelig raskt. Jeg var heldig som hadde gode studievenninner som tipset meg om stillingen som utrolig nok var i hjemkommunen min. Det betydde at det var langt færre søkere enn det ville vært i Bergen eller Oslo. Det er lurt å opparbeide seg den arbeidserfaringen man trenger for å lande i drømmejobben, og jeg tror at små kommuner egner seg ypperlig til det!

I løpet av masteren klaget vi jevnlig på at vi alltid måtte finne opp kruttet på nytt, og dette er jeg svært glad for i dag. Når jeg startet min jobb fikk jeg ingen opplæring så da måtte jeg improvisere og tilegne meg kunnskap raskt. Det var akkurat dette feltarbeidet forberedte meg på og jeg er overbevist om at jeg ikke kunne klart meg i denne stillingen uten.

Hva skrev du masteroppgave om? Var temaet du valgte av relevans for din nåværende jobb?

Jeg gjorde feltarbeid i Bergen fengsel og skrev om innsattes livsverden i fengselet. Det har vært relevant i den grad at både flyktninger og innsatte deltar i et system som lett kan være med på å umyndiggjøre mennesker. I det daglige arbeidet prøver jeg alltid å minne meg selv på at det er viktig at ikke flyktningetjenesten også bidrar med en holdning som fratar våre brukere deres myndighet. I fengselet intervjuet jeg også mennesker som enten var flyktninger eller tvungne arbeidsmigranter. Deres betraktninger på den norske stats holdninger og hvordan det føles å være innvandrer i Norge stemmer tydelig overens med mine brukeres erfaringer. Det stadfester også mine betraktninger og påstander om hvordan jeg tror Kvinnherad kommune kan utføre et godt integrerende og inkluderende flyktningarbeid.

Hvilke andre ting tror du kan ha vært med å bidra til at akkurat du fikk jobben?

Gjennom studiene var jeg med på Studentenes Røde Kors-forenings spede begynnelse og var med og initiere Buddy-ordningen. Jeg har vært med i fagutvalget for sosialantropologi og var i to semester med i redaksjonen til det sosialantropologiske tidsskriftet Kula Kula. Dette ble trukket frem som en direkte årsak til at jeg fikk jobben,  siden de forventet at jeg ville finne på noe kreativt her også. Det har jeg gjort og det skal jeg fortsette med. Jeg er også veldig bevisst på min faglige kompetanse og hva vi sosialantropologer kan brukes til, noe blant annet jobbsøkerkurs gjennom Studentsamskipnaden og Samfunnsviterne har bidratt til.

Har du noen tips til ferske studenter som tenker på jobbmuligheter etter studiene?

Prøv deg på ulike arena i løpet av studiene, både faglig og på fritiden. Frivillig arbeid er virkelig bra på alle måter. En får knyttet nettverk, gjort noe nyttig og relevant som dessuten tar seg bra ut på CV-en. I arbeidslivet har jeg ikke blitt spurt om karakteren jeg fikk på masteravhandlingen min en eneste gang, men jeg har derimot blitt bedt om å snakke mye om det frivillige arbeidet jeg har gjort. Jeg har også vært på utveksling på Cuba, i Kina og en liten stund i Los Angeles, som har gitt et positivt utslag. Så vær deg selv og engasjer det i det du har lyst til, det får du mye igjen for!