Hjem
Arena for forskningskommunikasjon
Arena for forskningskommunikasjon

Målhierarki

Arena for forskningskommunikasjon er UiBs satsing for å gjøre forskning tilgjengelig og relvevant for folks liv. Derfor går Arenaens mål mot å oppfylle UiBs mål, visjon og formål.

Hovedinnhold

Formål for Universitetet i Bergen

Våre oppdrag er å bidra med kompetanse til samfunnet gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

 

Arena for forskningskommunikasjons visjon

Ved å gjøre forskningen relevant for folks liv skal arenaen i MP3 utfordre deres tanker og følelser omkring natur- og kulturvitenskap, og omkring forskning.

 

UiBs hovedmål det er ønskelig at Arena for forskningskommunikasjon skal bidra til å nå

Forskningskommunikasjon er å gjøre forskning og fagkunnskap tilgjengelig, relevant og interessant i dialog og formidling med målgrupper gjennom effektive kommunikasjonskanaler.

 • Internkommunikasjon er et virkemiddel for å skape fellesskap, bygge god organisasjonskultur og omdømme. I kriser og vanskelige situasjoner er pålitelig internkommunikasjon avgjørende. God internkommunikasjon om virksomhetens mål, strategier og prioriteringer er nødvendig for å nå våre mål.
 • Samfunnsdialog- og myndighetskontakt handler om å kommunisere strategisk, bygge allianser og opprette gode arenaer for dialog med målgruppene våre utenfor UiB. Vi skal ut vikle kunnskap som former samfunnet, det er derfor avgjørende at UiBs budskap til samfunn og myndigheter er tydelige
 • Identitet og profil er de kvalitetene og egenskapene målgruppene forbinder med UiB. Dette skal gjøre UiB attraktiv som studiested, arbeidsplass og samarbeidspartner. Vi skal styrke og bygge vår identitet og profil gjennom å kjenne målgruppene våre godt og kommunisere et tydelig og relevant budskap

Arena for forskningskommunikasjons hovedmål

 1. Anlegge og utvikle ulike synsvinkler på hav, liv og samfunn gjennom Universitetsmuseets samlinger og UiBs forskning.

 2. Gi arenaen et innhold som får folk til å reflektere over forbindelsene mellom natur, kultur og menneskelig eksistens
 3. Arenaen vil som en møteplass mellom samfunn og akademia presentere UiBs resultater og verdier på en mangfoldig, eksperimentell, dristig og overraskende måte.
 4. Innovativt utvikle rom og opplevelser som oppmuntrer til nye måter å tenke vitenskap og forskning på.
 5. Formidle mellom UiBs fagmiljøer, være en arena der forskningens tverrfaglighet kommer til uttrykk, og som således styrker forbindelsen mellom enkeltforskere, forskningsgrupper, sentre og institutter.
 6. Oppmuntre til variert og mangfoldig forskning ved å inkludere en rekke nye perspektiver på Universitetsmuseets samlinger og virksomhet.
 7. Fostre et kreativt og innovativt fellesskap som omfatter naturvitenskap, kunst, humanistiske disipliner, teknologi og innovasjon.

Arena for forskningskommunikasjons handlingsmål

 1. Innovativt utvikle rom og opplevelser som oppmuntrer til nye måter å tenke vitenskap og forskning på.
 2. Formidle mellom UiBs fagmiljøer, være en arena der forskningens tverrfaglighet kommer til uttrykk, og som således styrker forbindelsen mellom enkeltforskere, forskningsgrupper, sentre og institutter.
 3. Oppmuntre til variert og mangfoldig forskning ved å inkludere en rekke nye perspektiver på Universitetsmuseets samlinger og virksomhet.
 4. Fostre et kreativt og innovativt fellesskap som omfatter naturvitenskap, kunst, humanistiske disipliner, teknologi og innovasjon.
 5. Gjøre tilgangen til Universitetsmuseets samlinger, forskning og arrangementer lettere og bedre.
 6. Ved å sette brukeren i sentrum skape gode, spennende og berikende opplevelser som øker publikums bruk av museet.
 7. Utvide UiB-forskningens påvirkningskraft gjennom en mangfoldighet av aktiviteter og formater.
 8. Arenaen skal være et godt sted å arbeide, og bidra til at UiB blir et godt sted å drive med forskning, undervisning, administrasjon og formidling. Den skal være et kreativt, mangfoldig miljø preget av samarbeid, der sterkt lederskap gir rom for, og gjør medarbeiderne i stand til, å eksperimentere, løpe risikoer, få gjort noe og utvikle deres karrierer.