Hjem
Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet
Organisering

Prosjektorganisering

Fakultetsstyret vedtok 2. oktober 2014 mandat for Prosjektgruppen i Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet, og ga derigjennom klarsignal til oppstart av prosjektet. Prosjektgruppen har ansvar for å koordinere og gjennomføre arbeidet i det administrative utviklingsprosjektet. Prosjektet er en del av strategiprosessen ved fakultetet, og styringsgruppen for strategiprosessen er derfor en viktig høringsgruppe underveis i prosjektet.

Prosjektorganisering

Hovedinnhold

Prosjektgruppen har hatt følgende møter:

 • Onsdag 15.oktober 2014
 • Onsdag 12. november 2014
 • Torsdag 17. desember 2014
 • Mandag 9. februar 2015
 • Mandag 2. mars 2015
 • Torsdag 12. mars 2015 

Referat fra møtene finnes i vedleggsboksen på høyre side. 

Nyhetssak fra første møte i prosjektgruppen finnes her.

 

 

Mandat for Prosjektgruppen ble vedtatt av Fakultetsstyret 2. oktober 2014.

 

Prosjektgruppen skal: 

 • Koordinere og gjennomføre administrasjonsutviklingsprosjektet i tråd med målene for prosjektet og styringsgruppens prioriteringer.
 • Ha et særskilt ansvar for å legge til rette for medarbeidermedvirkning.
 • Utarbeide framdriftsplaner underveis i prosjektet. Den overordnede tidsplanen for prosjektet skal være stram og tydelig i forhold til forventede resultater og delleveranser.
 • Tilrettelegge arbeidet for de ulike delprosjektene/arbeidsgruppene og for at disse gjennomføres i tråd med vedtatte framdriftsplaner.
 • Utarbeide en overordnet kommunikasjonsplan for løpende informasjon fra prosjektet og dialog med de administrativt ansatte, foreningene og administrative ledere. Dialog med fakultetets studenter og phd-kandidater må sikres gjennom å etablere egnede samarbeidsfora.
 • Ha ansvar for å fortløpende anbefale strakstiltak for fakultetsledelsen – quickwins underveis i prosjektet. I dette ligger også ansvar for dialog med fakultetsledelsen om status for de foreslåtte tiltakene.
 • Rapportere til styringsgruppen og jevnlig legge fram status om framdrift og resultater i arbeidet.
 • Identifisere områder som faller utenfor de tre arbeidsgruppenes hovedområder og områder som ligger i grenseflatene mellom disse, og eventuelt opprette mindre undergrupper ved behov.
 • Legge fram forslag til prioriterte innsatsområder og organisering, basert på arbeidsgruppenes innspill og øvrige forslag som er kommet opp i prosessen.