Hjem
Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet
Nyhet

Ledergruppen støtter forslagene fra arbeidsgruppen for personal og driftsstøtte!

Styringsgruppen for strategiprosessen (fakultetets ledergruppe) diskuterte i går forenklingsforslag knyttet til rekrutteringsprosesser, og var positive til forslagene som er fremmet.

Rekruttering
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Arbeidsgruppe for personal- og driftsstøtte har lagt frem to konkrete tiltak for å effektivisere rekrutteringsprosessene ved fakultetet. Begge forslagene er hjemlet i det nye reglementet for tilsetning i vitenskapelige stillinger.

 

  • Effektiv saksbehandling – forslag 1:
    Myndighet til oppnevning av komite for bedømmelse av søkere til postdoktorstillinger delegeres til instituttlederne (jfr reglementets punkt 7.5, 2. ledd)

 

  • Effektiv saksbehandling – forslag 2:
    Innføre rutine hvor tilsetning i stipendiatstillinger unntas fra kravet om sakkyndig bedømmelse (jfr reglementets punkt 6.2.6, 1. ledd). Forslaget innebærer at faglig vurdering skal utføres av en tilsetningskomitee oppnevnt av instituttleder.

 

Førstnevnte tiltak har dekanen myndighet til å iverksette, mens det andre tiltaket vil kreve fakultetsstyrebehandling. Personalgruppen skriver i sitt oversendelsesbrev at de håper på fakultetetsstyrebehandling i desember (se vedlegg).