Hjem
Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet

Hovedinnhold

Vi må bruke vår administrative erfaring, kreativitet og evne til nytenkning, til beste for forskning og utdanning!

Hvilke forventninger har du til det administrative utviklingsprosjektet ved MN-fakultetet?
Det gjøres mye godt og viktig administrativt arbeid ved vårt fakultet, og det er mye kompetanse i den administrative staben. Jeg har forventninger til at vi i prosjektet skal bruke dette gode utgangspunktet til å videreutvikle oss til et enda sterkere og mer effektivt team som i fellesskap understøtter realfaglig forskning og utdanning på en best mulig måte. Jeg håper at prosjektet gjør de administrative tjenestene mer robuste og mindre sårbare, at vi blir enda bedre på samhandling og at vi prioriterer de riktige tingene. Kort sagt at vi utnytter den ressursen vi som administrasjonen representerer, til beste for forskning og utdanning. 
 
Hvordan ønsker du å bidra i prosjektet?
Fram til nå har jeg bidratt i prosjektgruppen og i diskusjonene i den administrative ledergruppen. Når jeg begynner som fakultetsdirektør i februar og vi utover våren kommer til implementeringsfasen, vil jeg være opptatt av å arbeide for at vi får en god prosess slik at vi oppnår det vi ønsker å oppnå.
 
Hva er viktig for at vi skal lykkes?
Vi må bygge på det vi er gode på og samtidig våge å stille oss selv de kritiske spørsmålene slik at vi kan bli enda bedre. Vi må bruke vår erfaring, kreativitet og evne til nytenkning slik at vi videreutvikler en administrasjon som kan møte og håndtere det vi erfarer er utfordringene og behovene nå og framover. Det er viktig å få fram ulike perspektiver, synspunkter, tanker, erfaringer og ideer, og jeg håper at alle vi administrative engasjerer oss og bruker de mulighetene som finnes i prosjektet og i foraer og grupper for øvrig. Og selvsagt er det viktig at også vitenskapelig ansatte, studenter og teknikere får anledning til å bidra.