Hjem
Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet

Mandatene for arbeidsgruppene

Til forberedelse for Solstrandsamlingen: Arbeidsgruppenes mandater (OG REFERAT FRA PROSJEKTGRUPPENS MØTE - fordi det ble sendt ut feil lenke i fellesmailen)

Hovedinnhold

Mandat for arbeidsgruppen for studie og forskerutdanning (utdrag)

Arbeidsgruppen skal:

 • Identifisere og vurdere de viktigste styrker og svakheter innen ansvarsfeltet. Prioritere hvilke arbeidsprosesser som skal ha fokus.
 • Utarbeide konkrete forslag til forbedringstiltak.  Forslag som vil kreve omorganisering skal begrunnes særskilt
 • Fortløpende komme med forslag til tiltak som kan implementeres raskt– quickwins underveis i prosjektet.
 • Foreslå konkrete tiltak for kompetanseheving og lederstøtte innen ansvarsfeltet.
 • Identifisere behov for forbedringstiltak knyttet til kommunikasjon, informasjon, kvalitetssikring og formidling.
 • Identifisere arbeidsprosesser som ligger i grenseflaten mellom de administrative fagfeltene, og foreslå hvordan det kan arbeides videre med disse prosessene.

I arbeidet skal gruppen ha et særskilt fokus på at det legges til rette for forsknings- og utdanningsnær støtte. 

Viktige fokusområder for arbeidet i arbeidsgruppen:

 • Fullført saksbehandling på ett nivå innen studie- og forskerutdanning
 • Studiekvalitet, med særlig fokus på tiltak knyttet til rekruttering og frafallsforebygging
 • Modernisering av undervisningsformer og formidling
 • Tverrfaglige studieprogram
 • Forskerutdanning