Hjem
Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet

Hovedinnhold

Vi kan bare lykkes hvis alle parter har et ekte ønske om å bidra

 

Hvilke forventninger har du til det administrative utviklingsprosjektet ved MN-fakultetet?

 

Universitetene har vært gjenstand for omfattende endringer gjennom en årrekke og kravene til kompetanse på det administrative området har økt betydelig, ikke minst som følge av endringer i forholdet mellom universitetene og myndighetene med større grad av fristilling og delegering. Den sterke veksten i studenttall og omfanget av ekstern finansiering har skjerpet kravene ytterligere. Fakultetet vårt har mange svært dyktige og kompetente medarbeidere, men det er viktig at vi har et vedvarende fokus på hvordan vi anvender ressursene effektivt. Jeg tror det er klokt og fornuftig at vi foretar en systematisk gjennomgang med jevne mellomrom. Min forventning til prosjektet er at vi faktisk greier å implementere de endringene som vi ser at det er behov for, ikke minst større grad av samhandling, deling av ressurser og samarbeid på tvers av organisatoriske grenser. 

 

Hvordan ønsker du å bidra i prosjektet?

 

Som administrativ leder for et av de tverrfaglige sentrene ved fakultetet opplever jeg at vi stadig må utfordre rutiner, regler og arbeidsprosesser som først og fremst er tilpasset en vertikal og disiplinorientert organisasjonsstruktur. Samtidig er det grunn til å forvente at mange av fremtidens store forskningsgjennombrudd trolig ligger i det tverrfaglige. Her har fortsatt universitetet og fakultetet en vei å gå når det gjelder samarbeid på tvers av disipliner, noe også den nylig gjennomførte evalueringen av den marine forskningen påpekte. Jeg tror at vi som jobber ved tverrfaglige sentra har viktige bidrag i forhold til hvordan vi organiserer oss, samarbeider og kommuniserer på tvers av etablerte strukturer. 

 

 

Hva er viktig for at vi skal lykkes?

 

Det er viktig at de ansatte føler at de blir hørt og inkludert i prosessen. I så måte synes jeg prosjektet har lykkes langt på vei. Neste utfordring ligger i selve implementeringen. Erfaringen fra tidligere endringsprosesser, også ved fakultetet, viser at man bare i begrenset grad makter å implementere de forslag til gode løsninger som fremkommer i prosjektet. Her må både ledelsen og den enkelte ansatte vise vilje og evne til endring hvis man finner at dette er nødvendig. Vi kan bare lykkes hvis alle parter har et ekte ønske om å bidra.