Hjem
Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet

Hovedinnhold

Målet er å støtte optimalt opp om våre kjerneoppgaver: forskning, undervisning og formidling!

Hvilke forventninger har du til prosjektet vårt?

Helt overordnet: at det skal bli lettere å lede instituttet gjennom at vi får enda bedre, mer effektive og sømløse arbeidsprosesser! Det er blant annet mye tid å spare på ikke å ha 8 ulike «institutt-rutiner» slik det faktisk er på en del felt i dag. I tillegg håper jeg sentralisering av en del administrative arbeidsfelt gjør at vi kan opparbeide høyere kompetanse på områder der vi er noe svake i dag.  Jeg ønsker med andre ord en enda større grad av profesjonalitet, men vil samtidig understreke at mye som er er veldig bra også i dag. Likevel er det mange forbedringsområder og det er de vi må ta tak i.  Målet er jo at vi i enda større grad skal evne å støtte optimalt opp om våre kjerneoppgaver: forskning, undervisning og formidling. Det er viktig at vi som er ledere og alle som jobber i administrasjonen sørger for at servicen vi yter er god og på riktig nivå. Jeg håper derfor også forskerne vil oppleve en forskjell gjennom at de får enda bedre, profesjonell støtte.

 

Hva er spesielt viktig i den fasen vi nå går inn i?

At det orienteres godt og at medarbeiderne blir tatt med på råd, men at beslutninger som tas samtidig gjennomføres. Vi er på mange måter en ganske konservativ organisasjon som kan synes lite villig til endring. Skal vi få til dette er det viktig at vi er fleksible, rause, løsningsorienterte og villige til å prøve noe nytt.  

  

Hvordan kan du å bidra i prosjektet?

Som instituttleder er det viktig at jeg respekterer beslutninger, deltar i diskusjoner og gir innspill der jeg har noe å bidra med fra et ledelsesperspektiv. Det er også viktig å orientere medarbeiderne, selv om prosjektet der gjør det lett for oss, fordi de gjør en strålende jobb. De som har ønsket informasjon har hatt god tilgang til det gjennom hele prosessen slik jeg vurderer det. Så blir det viktig å bidra til god implementering og videreutvikling.