Hjem
Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen (BALANSE)

Styringsgruppen

Styringsgruppen skal sørge for at de intensjoner og planer som ligger til grunn for kontrakten om prosjektet blir innfridd, og at den virksomhet som fremgår av prosjektbeskrivelsen og finansieringsplanen blir realisert innenfor vedtatte tidsrammer. Styringsgruppen skal videre sikre at samspillet mellom prosjektet og de øvrige samarbeidspartnerne fungerer godt.

Hovedinnhold

Samarbeidspartnerne utpeker hvert sitt medlem til styringsgruppen. Medlemmene i styringsgruppen kan fritt byttes ut, men partnerne skal til enhver tid holde prosjektledelsen orientert om hvem som representerer dem.

Styringsgruppen ledes av UiBs representant.

Styringsgruppen skal innkalles til møter med rimelig varsel, normalt ikke mindre enn 2 uker. Sammen med innkallingen skal det følge saksliste og nødvendige underlag for behandling av sakene.

Styringsgruppen kan treffe beslutning når mer enn halvparten av medlemmene er til stede eller deltar i møtet. Styringsgruppen fatter normalt sine vedtak ved enstemmighet blant de medlemmer som er til stede. I løpende saker som ikke endrer den enkelte samarbeidspartnerens rettigheter i forhold til prosjektets kontrakt, fatter styringsgruppen sine vedtak med alminnelig flertall, forutsatt at vertsinstitusjonens representant har stemt for.

Leder: Anne Lise Fimreite, prorektor, UiB (vertsinstitusjon)

Ingrid Helgøy, konstituert forskningsdirektør, UniRokkansenteret

Nils Olav Kvam, personaldirektør, Havforskningsinstituttet

Eva Haukeland Fredriksen, viserektor for forskning, HiB

Sekretariat: Anne Marit Skarsbø, prosjektleder, Mona Grindheim Matre, prosjektkoordinator