Hjem
Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen (BALANSE)

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen (UiB) er vertsinstitusjon og prosjektansvarlig for Balanseprosjektet. Prosjektet er et samarbeid mellom UiB, Uni Research/Rokkansenteret, Havforskningsinstituttet og Høgskolen i Bergen.

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen er som de fleste andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner en tradisjonelt kjønnsdelt arbeidsplass, både horisontalt og vertikalt (Handlingsplan for likestilling 2012: 9). Selv om mange fag kan kalles kvinnedominerte, er menn fremdeles i stort flertall i de høyeste posisjonene både innen forskning og faglig ledelse. Kvinneandelen blant professorene er lav og det er menn som dominerer de fremragende forskningsmiljøene. Også blant de tilsatte instituttlederne er det stor mannsdominans.

Arbeidet for likestilling er forankret i UiBs strategi (2011 -2015) som understreker at universitetet vil arbeide aktivt for å forebygge diskriminering og gjøre institusjonen til en arbeids- og studieplass som er inkluderende og bygger på mangfold og likeverd. Bedret balanse mellom kjønnene og likestilling i alle deler av organisasjonen er en viktig forutsetning for å skape robuste, dynamiske og kreative forsknings-, utdannings- og arbeidsmiljøer.

UiBs handlingsplan for likestilling(2012-2015) understreker at universitetets målsetting når det gjelder likestilling mellom kjønnene bygger både på et rettferdighetsperspektiv – at menn og kvinner skal gis like muligheter til utdanning, arbeid og faglig utvikling – og at vi skal ta hensyn til begge kjønns erfaringer og se verdien av at disse er med på å prege kunnskapsutviklingen, forskningen og arbeidsmiljøet (Handlingsplan 2012:5).

Kjønnslikestilling har vært på dagsorden i flere tiår, og rekrutteringsgrunnlaget har vært sterkt forbedret gjennom den store tilstrømmingen av kvinnelige studenter allerede fra midten av 70-tallet. Men kvinner utgjør en synkende andel på hvert trinn på den akademiske karrierestigen (Handlingsplanen 2012: 6). Kvinnene er i flertall blant studentene på nesten alle fagfelt, men utgjør bare rundt 24 % av professorene. I likestillingsarbeidet har man særlig vært opptatt av å avdekke og bekjempe barrierer i akademia som kvinner møter i større grad enn menn, og som er til hinder for likestilling.