Hjem
Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen (BALANSE)

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet er det største marine forskningsmiljøet i Norge. For å kunne løse instituttets viktige samfunnsoppdrag er de avhengig av høy kvalitet i forskningen. En god kjønnsbalanse vil kunne bidra til dette.

Hovedinnhold

Ved Havforskningsinstituttet er også kvinneandelen lav på de øverste forskernivåene til tross for god kjønnsbalanse i rekrutteringsgrunnlaget. En annen hovedutfordring for instituttet er få kvinner i ledende stillinger innenfor forskningen. Bare 1 av 4 forskningsdirektører er kvinne, av 19 forskningsgrupper ledes ingen av kvinner, og av 10 forskningsprogram ledes kun 2 av kvinner. Selv om det skjer en langsom endring, preges instituttet fremdeles av å ha en mannsdominert organisasjonskultur. I en medarbeiderundersøkelse som ble gjennomført i 2012 var kvinnenegenerelt mindre fornøyd enn mennene, selv om forskjellen ikke var signifikant. Det er en utfordring for instituttet å jobbe med egen organisasjonskultur, og med å sikre at mannsdominansen i rekrutteringsprosessen ikke er med på å reprodusere denne.

I handlingsplanen for økt kvinneandel i marin sektor er det satt som mål at Havforskningsinstituttet skal ha 40 % kvinnelige ledere innen 2015. Havforskningsinstituttets eier, Fiskeri- og kystdepartementet, har på bakgrunn av dette stilt krav om at instituttet må iverksette tiltak for å øke andelen kvinner i ledelsen.

Hittil har Havforskningsinstituttet fokusert på de tradisjonelle virkemidlene som at utlysningstekster oppfordrer kvinner spesielt til å søke, moderat kjønnskvotering og at begge kjønn alltid skal være representert under intervju. Disse tradisjonelle virkemidlene har ikke hatt den ønskede effekten, og instituttet er nå på jakt etter nye og mer spenstige løsninger.